Eldningsförbud i hela länet

Det är nu förbjudet att grilla på den egna tomten i Dalarnas län. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Tidigare informerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det råder eldningsförbud i hela landet. Det innebär att du INTE får elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även engångsgrillar, iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser, campingplatser och parker.

Den 25 juli gick MSB ut med en uppmaning till kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt. Eftersom det är räddningstjänsten, kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud är förbuden lokala och gäller i respektive kommun eller län.

Med anledning av MSB:s uppmaning råder nu nytt eldningsförbud i Dalarnas län och det omfattar även eldning på egen tomt. Det inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus, skriver Länsstyrelsen Dalarnas län.

Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Den nya föreskriften gäller fram till den 30 september, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.