Hemtjänsten ska vara på individens villkor

Textstorlek:

Socialtjänstlagen föreslås ändras så att ”Utöver vad som följer av 1 § får socialnämnden erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning”.

Redan i propositionen om äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 1987/88:176) betonades tre grundläggande principer som fortfarande är bärande för äldreomsorgen: Den första principen gällde människors rätt att själva bestämma och att få behålla sin integritet och identitet.

Den andra principen är att människor måste ges förutsättning att få känna sig trygga. Trygghet är i hög grad en subjektiv upplevelse. Det är den enskilde själv som kan avgöra under vilka förhållanden han eller hon känner sig trygg

Den tredje principen som lyftes fram var valfriheten. Idag krävs både utredning och biståndsbeslut för att en äldre ska få hemtjänst. Ett tungt och obekvämt sätt för den äldre i behov av hjälp. Trots mer strukturerade och mer enhetliga utredningar och tydligare dokumentation är det många äldre kvinnor och män som inte tycker att de har självbestämmande eller känner sig delaktiga i beslut om den äldreomsorg som kan vara styrande för de förutsättningar som rör deras vardag.

Det är mycket ovanligt att ansökningar om äldreomsorg avslås helt eller delvis. I ärenden där avslag vanligen inte förekommer eller ärenden där den enskilde själv kan få bestämma vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem menar en del kommuner att utredningsbehovet är minimalt. Enklare rutiner för att få hemtjänst föreslås från 2018-07-01.

Hemtjänst ska kunna beviljas utan biståndsbeslut. För att det ska vara möjligt ska kommunen ange riktlinjer som kan innehålla vilken sorts insatser som man kan få, krav på viss ålder. Genom ett rambeslut i enlighet med kommunala riktlinjer kan insatserna tillhandahållas snabbare, enklare och med ett tydligt angivet utrymme för på vilket sätt som insatsernas innehåll och utförande kan påverkas av den enskilde. Det kan handla om att i stället för en planerad städning få hjälp till frisören eller att få en tidning eller bok uppläst.

Beslutet behöver endast innehålla information om de insatser enligt kommunens riktlinjer, till exempel antal timmar hemtjänst, trygghetslarm eller matservice, som den enskilde önskar och som kommunen beviljar. Alla kommuninvånare som erbjuds hemtjänst enligt förslaget ska kunna få hemtjänst på samma villkor oavsett var i kommunen personen är bosatt.

Det är kommunen som ska ta emot och handlägga ansökningar om hemtjänst utan föregående behovsprövning men tjänsterna tillhandhålls av privata eller av kommunen enligt den taxa som kommunen fastställer.

Hur upplever man att bli behovsbedömd? Många tycker att det känns obehagligt att bli ifrågasatta och inte själva få avgöra vilka hjälpinsatser de behöver. Det ska nu bli mindre ifrågasättande och den enskilde ska ges ett faktiskt inflytande över vilka insatser man vill ha. Biståndsbedömningen i sig utgör för många ett stort hinder mot att söka hjälp då den upplevs alltför närgången.

Det var endast ett fåtal som kopplade biståndsbedömningen till sina behov av praktisk hjälp. För de flesta markerade biståndsbedömningen snarare en vändpunkt i livet och en påminnelse om att livet började ta slut (Lunds universitet). Att slippa behovsbedömningen förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg.

Graden av trygghet ökar när man känner sig delaktig i beslut som rör en själv och den äldre bör därför ges utrymme att påverka både omfattningen och på vilket sätt den personliga omvårdnaden ska utföras.

De äldre var mer nöjda i de fall då det var liten överensstämmelse mellan de beslutade insatserna och de som i reali­teten utförts. I rapporten tolkas det som att ju mer lyhörd vårdbiträdet är för den enskildes önskemål desto nöjdare blir den som får hjälpen. Det omvända gäller också. Ju mer troget vårdbiträdet är mot de beslutade insatserna desto mindre nöjd blir den som får hjälpen.

De föreslagna förändringarna ger oss i kommunen stora möjligheter att erbjuda äldre kvinnor och män hemtjänst på ett mycket smidigare och värdigare sätt.

Nu hänger det på kommunen om det ska bli så.