Det våras för skogshönsens typiska spelläte…

Textstorlek:

Dagarna blir allt längre och de gånger solen tittar fram kan man känna dess värme i ansiktet. Den som är morgonpigg kan snart också höra orrtupparnas typiska spelläte som hörs lång väg om det är klart och vindstilla. Det är också förhållandevis enkelt att smyga sig fram emot orrtupparna för att med hjälp av kikare studera dem lite extra. Spelplatserna är ofta belägna på någon öppen plats, kanske en myr eller ibland någon sjöis men de kan även spela på en öppen plats där skogen nyligen avverkats.

Det är ett fascinerande skådespel att se tupparna göra allt vad de kan för att få orrhönornas gunst men det är först senare på våren som hönorna tar aktiv del i spelet.

Vi har också den mäktiga tjädern som också börjar sin spelperiod nu under senvintern. Tjädern är betydligt svårare att komma in på livet vid spelplatsen. Spelplatsen är oftast belägen i en lite äldre blandskog med en hel del skyddande mindre buskar men det får inte vara allt för tätt. Tjädern vill också ha lite sikt. Den som är mycket intresserad har säkert kunskap om var dessa spelplatser finns och det går att komma väldigt nära tjädern men då måste man vara mycket medveten om hur och när man skall röra sig emot den.

Både orren och tjädern är skogshönsarter som på olika sätt är beroende av skogen och skogsbruket. Orren gynnas ganska starkt av hyggesbruk och de ungskogar som kommer därefter. Det måste emellertid också finnas områden med myrar och rik vegetation däromkring. Tjädern däremot missgynnas en del om det är för stor andel yngre skog då tjädern föredrar gamla skogar. I dagens skogsbruk har andelen äldre skog minskat en del och farhågorna har varit att tjädern på grund av detta skulle minska dramatiskt även om kända tjäderlekplatser sparas. Ny forskning visar dock att tjädern kan anpassa sig en del till lite yngre skogar men självklart finns gränser även för detta. Det är viktigt med skiftande miljöer så att det finns inslag av myrområden och rikligt med blåbärsris. Blåbärsriset härbärgerar en mängd insekter som är föda åt de nykläckta kycklingarna. Ett orosmoln som finns varje vår och försommar är om det regnar ihållande och är kall väderlek. Det innebär mindre med insekter och att många kycklingar dukar under.

Tjäder- och orrstammen i Dalarna är relativt stabil. Inga dramatiska förändringar sker men vi kan faktiskt skönja en liten uppåtgående trend de senaste åren. Precis som andra mindre däggdjur och fåglar påverkas de av både rovfåglar och marklevande rovdjur, främst räv och mård. De år det finns få smågnagare påverkas tjäder och orre ganska mycket och då minskar stammarna något för att sedan öka igen om rovdjuren har smågnagare att äta. Det är ett komplext system mellan olika djurarter där vi inte alltid kan förstå orsak och verkan.

 

Hans Johansson