Wind turbine
Skola, klädhängare.

”Budget i balans av högsta vikt” – vägarna dit skiljer

Under senaste mandatperioden har det varit turbulent i lokalpolitiken i Skinnskatteberg. Dalabygden har inför valet tagit pulsen på de partier som idag finns representerade i kommunfullmäktige.

Samtliga partier, Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V) är rörande överens i sin uppmaning till förstagångsväljarna att ta sin möjlighet att rösta på allvar, demokrati är inte en självklarhet i alla delar av världen. Använd valkompasser, läs lokala partiprogram, se och läs nyheterna, och följ magkänslan. Rösta på det parti, eller den politiker du känner för troende för.

De som svarat på frågorna för respektive parti är:
Gabriel Andersson, Liberalerna
Lena Lovén-Rolén, Socialdemokraterna
Sheila Imamovic Skog, Vänsterpartiet
Sonja Råberg, Centerpartiet
Marie Tollefsen Markström, Moderaterna
Ewa Olsson Bergstedt, Sverigedemokraterna

De lokala partierna är också överens om att en budget i balans är av yttersta vikt för Skinnskattebergs kommun. Partierna skiljer sig dock åt angående vilken som är viktigaste frågan inför framtiden.

Fråga 1: Vilken är ert partis viktigaste lokalpolitiska fråga inför nästa mandatperiod? Inför framtiden i ett längre perspektiv? Hur vill ni jobba med den frågan?

C: Att värna om kommunens ekonomi genom insyn i nämnderna och i arbetet med budgeten. Arbeta med återrapportering från de olika sektorerna. Uppföljning av resultatet.

L: Vi vill satsa på skolan och bland annat starta fritidshem och förskoleklass i Nyhammar. Idag finns där en trångbodd förskola. Vi vill bygga ut och i samband med det utöka verksamheten. På sikt tror vi att fler kommer välja kommunens grundskola i stället för skolor i andra kommuner. Barn som vuxna ska trivas i vår kommun. Till detta hör en skola med god kvalitet.

M: Vår viktigaste fråga är en trygg och långsiktig hållbar kommun. Vi kommer behöva arbeta brett, med kommunens välfärdsfrågor, skola och äldreomsorg, med näringslivsfrågor och etablering, samt med inflyttning och demografi.

S: Vi ser den ökade inflyttningen som ett bevis på att vi är en attraktiv framtidskommun. Vi säljer tomter nu och har köpt in sjönära mark. Fler familjer är garanten för kompetens på vår arbetsmarknad och tillväxt, både ekonomiskt och befolkning. Det topprenoverade plus-65-boendet (24 lägenheter) ger bostadsrotation. Vi fortsätter satsa på vår fina skola, samt barn- och äldreomsorg.  

SD: Det viktigaste för kommande mandatperiod är att se över kommunens ekonomi, göra uppföljning av verksamheter, se vad som har gått bra, vad hade vi kunnat göra bättre. Vi ska arbeta effektivt med planering och uppföljning av verksamheterna.

V: Befolkningsutvecklingen är avgörande för kommunens framtid.  Ansvarstagande, pålästa politiker, tjänstemän och medborgare krävs för framgång. Ett slut på rådande läge med tyckanden, tro och bristande ansvarskänsla. Vi sitter alla i samma båt men vi driver vind för våg. V prioriterar kärnverksamheter – skola, äldreomsorgen, bostäder och demokrati. 

Fråga 2: Om det skulle vara så att budgeten riskerar att inte gå ihop, vad är ert förslag till åtgärd? Vad prutar ni inte på? Finns det någon annan lösning än att kommunen omfördelar pengar internt?

C: Vi prutar inte på kvalitén inom äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. Åtgärd: Se över de verksamheter som inte är lagstadgade och personalresurserna.

L: Vi kommer aldrig pruta på välmående. Boende i Skinnskattebergs kommun ska ha ett kärnfullt liv, ung som gammal. Välmående måste genomsyra all vår verksamhet från anställd, skola, omsorg och fritid. Får vi majoritet i valet kommer vi verka för att skapa en transparent förvaltning där vi enkelt kan se kostnader och intäkter. Vi ska ha en budget i balans!

M: Vi behöver ha en stark budgetdisciplin, vårt främsta förslag för en budget i balans är åtgärder för att minska kommunens kostnader t.ex. flera i arbete och utbildning för att minska försörjningsstöd. Vi kommer inte pruta på kvalitet i skola och omsorg, där behöver vi snarare höja kvaliteten.

S: Välfärden, det vill säga skola, barnomsorg och äldreomsorg, kulturskolan, fritid prutar vi inte på. Vi vet att den lokalutredning vi i S har initierat för att minska och effektivisera kommunens 56 tusen kvadratmeter fastighetslokaler kommer att ge resurser. 

SD: Vi kommer inte att pruta på kommunens kärnverksamheter, vi ska erbjuda det bästa för våra medborgare med befintliga medel. Vi ser till att verksamheterna söker de statliga bidragen som finns att tillgå. Vi kommer inte att föreslå en skattehöjning under mandatperioden.

V: Budgeten ska gå ihop. Vård, skola och omsorg måste prioriteras. Miljonerna har rullat ur vår kommunkassa. Ansvariga är de politikerna som styrt. Det krävs en omfördelning av politisk makt. När kvalitén höjs ökar folkmängden och skatteintäkterna.

Fråga 3: Vad skulle du vilja säga till förstagångsväljarna inför detta val?

C: Att det är viktigt att rösta. Läsa de lokala partiernas program, använda sig av valkompassen.

L: Följ magkänslan och rösta på den person och det parti som du känner förtroende för. Titta på partiernas lokala frågor. Fundera och tyck till. Har partiet politikerkunskap, förtroende och driv, för att nå upp till vad det lovar. Framför allt ska dess förslag på utveckling intressera dig som person.

M: Använd er möjlighet att rösta, fråga er vilken typ av kommun ni vill leva och verka i.

S: Demokrati är ingen självklarhet. Ta er lite tid och läs på fakta, inte bara det partierna säger. Använd er rösträtt och er klokskap. Ett liv kan innebära familj det vill säga barnomsorg, skola, arbete och arbetslöshet, sjukdom och psykisk ohälsa, missbruk och så vidare. Ett starkt samhälle ska finnas där för alla människor. 

SD: Det här valet kan innebära en förändring på riktigt, man bör ställa sig frågan om man är nöjd med hur Sverige ser ut idag? Vi har galet höga drivmedelspriser som drabbar landsbygden. Otryggheten ett stort problem, vi måste få stopp på kriminaliteten och skydda och stå upp för brottsoffren.

V: Miljöfrågan är viktig hos förstagångsväljare. Ta reda på vad de olika partierna är beredda att göra för miljön. Gå och rösta. Val kräver insikt och kunskap, det gäller i både personliga och gemensamma val. I en demokrati har man möjligheten. Rösta är en rättighet och ett ansvar.

Fråga 4: Hur vill ert parti att kommunen ska jobba för att minska klimatpåverkan?

Wind turbine

C: Se över de alternativa energikällorna sol och vind.

L: Skinnskattebergs kommun har en fantastisk natur, en natur som vi vill lämna i arv till fortsatta generationer. Vi behöver skapa en klimatplan som sätter vår kommun i fokus. Nej till storskalig vindkraft och ja till fossilfri energi. Med tydliga mål kan vi skapa förändring och göra Skinnskatteberg till “Skogens centrum”.

M: Kroka arm med andra myndigheter och organisationer för att få stöd och hjälp som liten kommun. I alla beslut ska miljö och klimatperspektivet finnas.

S: Vi har tittat på närliggande kommuner och solcellspark. Vi har nu dialog med ett företag för storskalig solcellsparketablering och laddstolpar. Vi är igång med energiomställningsplan för våra bilar och övriga maskiner. Vi behöver göra detta arbete tillsammans med kommunen, invånare, näringsliv och föreningsliv. 

SD: Vi är emot storskalig vindkraft, vi behöver bevara och förvalta vår fina natur på bästa sätt. Vi ser gärna en satsning på solenergi. Vi ska ha det antal fordon som behövs för våra kommunala verksamheter, vi ska inte ha flera än nödvändigt. Vi ska undersöka hur mycket vi kan handla som är närproducerat.

V: All måste ta ansvar för en hållbar framtid. En övervägande majoritet av våra partier lokalt är emot vindkraft. Det är inte vi. Vindkraft är enda sättet att inom rimlig tid och med god ekonomi kunna tillgodose behovet. En överlevnadsfråga. Vi vet att vi inte är ensamma om insikten. Vindkraft med hänsyn till människor, djur och natur. Ge oberoende fakta  

Fråga 5: Antalet nya företagare (31 per 1000 innevånare, 2020) i Skinnskatteberg är högt, plats 44/290 i riket. Hur vill ert parti arbeta för att näringslivet, arbetstillfällen och där med pengar till välfärden ska fortsätta öka?

C: Erbjuda färdiga industritomter och aktivt verka för att få nya industrier och andra företag till Skinnskatteberg.

L: Vi vill skapa fler möjligheter till ungt företagande, där kommunen kan bidra till att det blir enklare att ta steget. Vi vill också satsa på befintliga företag och arbeta med företagskluster, där samverkan står i fokus. Kommunen behöver också samverka med företagen vad gäller nyanställningar och utveckling av kommunen.

M. Vi måste ändra riktning och underlätta för företag att etablera sig i kommunen. Detta gör vi genom att vara tydliga och tillgängliga. Vi vill underlätta för det lokala näringslivet att delta med anbud i kommunens upphandlingar.

S: Vi har en hög inpendling till vår arbetsmarknad i kommunen. Genom att erbjuda attraktiva sjönära tomter ser vi fortsatt inflyttning. Vi ska även se över industrimark. Kommunen fortsätter jobba på en bra dialog med våra företagare och nyetableringar.  

SD: Vi ska ha bra förutsättningar för personer som vill starta företag i Skinnskatteberg, vi behöver kunna erbjuda färdiga industritomter till försäljning. Kommunen ska vara behjälplig och ha en bra samverkan med näringslivet.

V: Företag ska drivas av företagare. Kommunens roll är en professionell myndighet som svarar upp mot sina åtaganden. En kommun som är duktig på att vara kommun lockar till sig både nya företag och nya invånare. Kommunen näringslivssatsningar har kostat miljoner av våra skattepengar, resultaten uteblivit. Ge företag förutsättningar för etablering och service.  

Fråga 6: Hur vill ert parti att kommunen ska jobba för att tillgodose alla elevers förutsättningar i skolan?

Skola, klädhängare.

C: Sträva efter behöriga lärare och en bra arbetsmiljö för barn och lärare

L: Elever som halkar efter ska få stöd och elever som kan gå före ska få utmaningar. För detta krävs en politik som står för kunskap, värnar lärarnas kunskapsuppdrag och som har höga förväntningar på alla elever. För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet och bra rastverksamhet.

M: En bra skolgång är nyckeln till ett gott liv. Nyckeln är kunskap och den fås genom ordning och ro i klassrummen, vi vill starka samarbetet mellan skola, lärare, elever och föräldrar, samt se till att tidiga stödinsatser sätts in. Inga elever i Skinnskatteberg ska ha ett skolmisslyckande med sig in i vuxenlivet. Vidare vill vi genom att erbjuda skolskjuts utanför kommungränserna göra det möjligt för våra elever att välja skola.

S: Sedan flera år har skolan med sin personal och ledning jobbat på ett strukturerat och kompetent sätt vilket har gett goda resultat. Gymnasiebehörigheten ökar, lärare söker sig och vill jobba på skolan. Vi är dock inte undantagna från den ökande psykiska ohälsan, där ska vi tillsammans hitta fler verktyg att jobba med.  

SD: Vi behöver säkerställa att alla barn bemöts utifrån sina individuella förutsättningar. All personal ska ha tillräckliga språkkunskaper och eleverna ska mötas av personal med tillräcklig kompetens. Elevhälsan ska fungera, ordning och reda i skolan och studiero är en prioriterad fråga för oss.

V: Vi ska ha bästa skolan och fixa lokalbehoven. Alla barn rätt till heltid i förskolan. För elevers behov behövs pedagoger och andra vuxna i skolan som har de verktyg/resurser som krävs för att möta dessa. Tydliga mål och metoder. Tidigt uppmärksamma och agera när problem uppstår. Förskolan och grundskolans är starten. Inga barn ska falla mellan stolarna.