Felaktiga påståenden om bygget av en ny brandstation i Skinnskatteberg

Svar på insändaren: Vad får ett människoliv kosta?

En trygghet i vårt demokratiska system är att vi till exempel kan följa ett ärende i en kommun. Det som finns dokumenterat och protokollfört har hänt. Jag ifrågasätter därför följande då jag granskat och tycker mig ha läst samtliga protokoll senaste åren: Nej, det stämmer verkligen inte att (S) har ”ständiga krav på återremisser, ytterligare utredningar”.

Vi tog över i minoritet 2019. För att vi skulle kunna stå upp för ett korrekt beslutsunderlag yrkade vi (S) bland annat på att göra en Risk och sårbarhetsanalys (RSA). Oppositionen, röstar nej. Vi (S) har yrkat EN enda gång! Orsaken var att vi anser att förstudien från 2014 är inaktuell, bristfällig och inte fackmannamässigt utförd. Socialdemokraterna har lagt fram flera referensobjekt. Vi ifrågasätter varför det ska kosta 24 miljoner över budget när vi ser att det byggs för betydligt lägre kostnader (cirka 20 000 kr/m2). Det finns ingen skriftlig behovsanalys om varför vi ska bygga tre gånger större enligt dokumenterade siffror, ingen!

Ytterligare fakta på bordet: Totalkostnaden som förvaltningen presenterat är 55 miljoner (inkl. byggherreadministration, projektledning, besiktning, oförutsedda kostnader, myndighetsavgifter, emedan själva anbudet är på 47,1 miljoner). På kommunens hemsida under rubriken ”Fokus Skinnskatteberg” som fd kommunchefen, initierade står att brandstationen ska färdigställas under GIVNA EKONOMISKA ramar (med andra ord budgeterade 31 miljoner). Ni skriver att medel har avsatts i budget sedan 2014, men aldrig räknats upp. Detta är felaktigt. Alliansen styrde under åren 2014-2018, jag har gått igenom alla budgetar och jag ser INGA medel avsatta. Först 2019 är 30 miljoner budgeterade, den budgeten röstade ni igenom. 2020 höjde vi den till 31 milj.

Att göra en fackmannamässig utredning (förstudien är inte det), justera upphandlingsunderlaget och gå ut med en ny upphandling kan göras under våren, ny upphandling till sommaren, ingen fördröjning med tanke på folkomröstning. Som folkets företrädare, oavsett om man röstar på S eller inte, kommer jag alltid att hålla mig till kända fakta. Jag vill också kunna erkänna om jag eller vi inom S har gjort felaktigheter, det förväntar jag mig av andra politiker också. Avslutningsvis så handlar detta om Skinnskattebergs behov och kostnader för en ny brandstation som ska ge trygghet inom hela kommunen och med en bra arbetsmiljö för de anställda, inte om vad ett människoliv får kosta! Politiken ska ta ansvar för alla kommunens verksamheter och dess ekonomi.

/Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd Skinnskatteberg