Dalarnas skolor måste stötta barn med autism – frånvaron bara fortsätter att öka

Bristande stöd under skoldagen en del av förklaringen till ökad frånvaro

Frånvaron för elever med autism har ökat med 4 procentenheter, till hela 56 procent sedan 2018, visar Skolenkäten från Autism- och Aspergerförbundet. Vart femte barn är dessutom frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår, vilket även det är en ökning mot tidigare. Hälften av skolorna saknar också en plan för hur eleven med långvarig frånvaro ska kunna återgå till skolan.

Orsakerna till frånvaron är främst bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att personalen har låg kompetens om autism. I Dalarna beräknas 630 skolbarn ha autism.

Engagerad skolpersonal i Dalarna gör redan idag ett fantastiskt arbete för barn med autism. För att ge rätt stöd behöver skolorna bra verktyg. Vi har därför tagit fram några förslag på åtgärder som skolor kan tänka på för att stötta elever med autism att komma tillbaka till skolan:

1. Analysera elevens situation tidigt
Analysera orsakerna till frånvaron tillsammans med eleven och föräldrarna. Säkerställ kompetens om autism och ta vid behov hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens råd.

2. Ta fram en plan och följ den
Upprätta en plan för återgång och se till att följa upp och utvärdera hur den fungerar i samråd med eleven och föräldrarna. 

3. Skapa individuella lösningar
Gör tidiga och individanpassade insatser för att undvika längre frånvaro. Coronapandemin har till exempel visat att frånvarande elever kunnat delta i undervisningen igen när den blivit digital.

4. Ge rätt stöd när eleven kommer tillbaka
När eleven kommer tillbaka till skolan behöver anpassningar och stöd vara på plats. Tänk även på att många med autism är sensoriskt överkänsliga, till exempel för ljud, ljus och dofter. Skolmiljön behöver anpassas för att ta bort den typen av hinder. 

5. Kom ihåg rasten och fritids
Barnen behöver ofta stöd över hela skoldagen i både undervisning och sociala sammanhang, även på rasten och på fritids.

Många barn med autism behöver särskilt stöd och skolan behöver bli bättre på att ge dem det för att främja närvaro. Genom att fler skolor i länet följer våra förslag får fler av Dalarnas cirka 630 skolbarn med autism möjlighet att delta i samhället på lika villkor som andra.

/Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet, Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet