Nästan 40 ton kläder måste brännas – i onödan

Biståndsorganisationen Human Bridge måste skicka närmare 40 ton begagnad och användbar textil, mestadels kläder, till förbränning. Det efter att transporter på väg till andra EU-länder för finsortering stoppats med motivering att det är hushållsavfall.

En hållbar textilanvändning kräver att vi både ställer om produktionen och ger textilierna ett längre liv. Men lagstiftningen går inte i takt med verkligheten när den klassar hela och rena kläder och skor som hushållsavfall för att det inte är finsorterat i Sverige. När Sverige inför separat insamling av textil från nästa år är risken stor att vi hamnar i en ny plastfälla – att en liten del insamlad textil återbrukas eller återvinns och att den stora mängden kommer att brännas.

Sedan början av året har Länsstyrelsen stoppat tre av Human Bridges transporter med insamlade textilier på väg till andra EU-länder för finsortering. Vid det första tillfället hittades skor, väskor och skärp bland kläderna. Därmed ansåg Länsstyrelsen att transporten var att betrakta som hushållsavfall. I april stoppades ytterligare två transporter i vilka Länsstyrelsen hittade trasiga produkter i två säckar och stoppade båda transporterna, med motivering att de misstänks innehålla avfall. För att undvika ett vite om 300 000 kronor måste Human Bridge skicka textilierna i de stoppade transporterna till förbränning.

Finsortering av begagnade textilier är mycket personalintensiv och därmed kostsam att genomföra i Sverige. När kommunerna skall införa separat insamling av textil från den 1 januari 2025 förväntas den insamlade volymen att öka avsevärt i Sverige.

För att storskalig insamling och omhändertagande av begagnad textil ska fungera i Sverige behöver det gå att exportera insamlat material för finsortering inom EU utan dagens begränsningar. Ingen aktör kommer att kunna samla in textil om de inte får avsättning för den insamlade volymen. De stora förlorarna kommer att bli klimatet och i vårt fall även de människor vi kan hjälpa genom det sjukvårdsbistånd som textilinsamlingen finansierar.

Textilindustrin är den fjärde största utsläpparen av koldioxid i Europa och globalt sett hamnar upp till 95 procent av alla kläder antingen i förbränningsugnar eller på deponier. Drygt 80 procent av textilierna som Human Bridge samlar in går att återbruka direkt medan 13 procent återvinns. Det som varken går att återbruka eller återvinna, i Human Bridges fall 5 procent, går till energiåtervinning i form av förbränning.