Bra – men vissa delar saknas i utredning

Nu har betänkandet Förenkla och förbättra! (SOU 2024:36), om skatteregler för ägarledda företag, överlämnats till regeringen. Företagarna välkomnar utredningens förslag, även om vissa delar saknas.

– Efter två års ingående utredningsarbete har nu ett omfattande förslag lagts fram. Företagarna ser positivt på att förutsättningarna för småföretag och entreprenörer förbättras, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna som har deltagit i utredningens expertgrupp.

Skattereglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, har varit föremål för mycket diskussion de senaste decennierna. 2006 gjordes en stor reform i förbättrande riktning. Den nu framlagda utredningen innehåller flera nya förslag, bland annat att:

• En ny modell för beräkning av utdelning i fåmansföretag införs.

• Regelverket förenklas i flera aspekter, bland annat genom att krav på ett visst löneuttag och ägarandel avskaffas, takbeloppet för utdelning och kapitalvinst görs gemensamt och kretsen av närstående i fåmansföretagsreglerna begränsas.

• Flera gränsvärden förbättras, bland annat genom att motsvarigheten till dagens schablonregel för utdelning höjs från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp och att karensregeln vid ägarskifte kortas från fem till fyra år.

Företagarna har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LRF och FAR skrivit ett gemensamt särskilt yttrande som biläggs utredningen.

– Även om vi ställer oss bakom huvuddragen i utredningens förslag, anser vi att utredningen inte nått hela vägen fram på flera viktiga områden. Vi hade velat se mer långtgående förbättringsförslag av de så kallade kvalifikationsreglerna, som avgör vem som berörs av 3:12 reglerna och är både komplexa och ofta oförutsägbara, säger Patrick Krassén.

– Ett annat område som pekas ut i utredningsdirektiven är att öka möjligheterna för ägarledda företag att attrahera kapital. Med tanke på att det blir allt svårare att få banklån för investeringar i småföretag, hade det varit positivt med fler konkreta förslag på skatteområdet som skulle gynna kapitalförsörjningen till växande företag, avslutar Patrick Krassén.