Vi tar egna beslut om vår mark

Det behöver byggas fler bostäder över hela landet och grunden till allt bostadsbyggande är att det finns mark att bygga på. Men under de senaste åren har EU-kommissionen lagt fram allt fler lagförslag som får långtgående konsekvenser för Sverige och svensk markanvändning.

De två senaste exemplen är lagen om naturrestaurering och direktivet om övervakning av markhälsa och resiliens, som bland annat syftar till att begränsa och hindra att ny grönyta tas i anspråk för bostadsbyggande. Ett syfte som träffar fel för ett land som Sverige där endast tre procent av landytan utgörs av bebyggd mark.

Denna typ av lagstiftning går tvärt emot samarbetspartiernas politik på nationell nivå med att tillgängliggöra mer byggbar mark, särskilt i attraktiva lägen. Detta gör vi bland annat genom att reformera strandskyddet och införa en planeringstimulans för byggbar mark för småhus. Därtill har vi tillsatt en egnahemskommissionär samt en samordnare med uppdrag att verka för avyttring av statlig mark för bostadsbyggande.

Samarbetspartierna kommer fortsatt arbeta för ett EU som respekterar att beslut om markanvändning fattas av medlemsländerna själva. Det ska vara upp till varje medlemsland att själva att besluta om hur marken ska användas och hur den fysiska miljön ska planeras.