Små kommuner på landsbygden gör stordåd

I min förra ledare om skatteutjämningssystemet, vars mål är att garantera att välfärdstjänsterna i alla landets kommuner håller hög eller godtagbar nivå, framkom att huvudstadsregionen inte är någon generös givare av ekonomiska bidrag till landets mindre gynnade kommuner. Tvärtom är den största regionen beroende av ett samlat nettobidrag på fyra miljarder kronor och tvärtemot vad ledande politiker påstått i sina ständiga klagovisor.

Men de påstått missgynnade rika kommunerna i landet ger sig inte för avslöjande fakta. I slutet av denna månad har en statligt utredning till uppgift att föreslå ett bonussystem som skall belöna kommuner som har högre ekonomisk tillväxt än andra kommuner. Detta krav har lanserats av växande kommuner utifrån att det ibland kostar några extra slantar att få en större arbetsmarknad och fler invånare. Att växande kommuner på längre sikt brukar få igen pengarna talas det mer tyst om.

Jag är rädd för att en statlig utredning med angivna syften får svårt att hävda behovet av ett bonussystem för så kallade framgångsrika kommuner. Det finns visserligen kommuner som Skellefteå och Boden som tack vare kolossalt stora industriinvesteringar får svårt att på egen hand bygga upp den lokala/regionala infrastruktur som investeringarna naturligt ger upphov till.

I sådana fall bör staten bidra med nödvändiga resurser. Däremot är det mer svårsmält att ge generösa extrabidrag till kommuner i och kring större regioner/kommuner med som regel låga kommunalskatter som ökar sin befolkning och får en större arbetsmarknad.

Ofta växer vissa kommuner på grund av att staten, regionen eller privata företag väljer den aktuella orten beroende på faktorer som kommunerna knappast kan påverka själva. Det kan handla om att kommunen ifråga har ett gott kommunikationsläge eller finns i närheten av viktiga naturresurser för att inte tala om närhet till en attraktiv kustmiljö. Andra skäl för att ifrågasätta ett statligt bonussystem är att ett sådant system automatiskt missgynnar kommuner som lyckas med att i stort behålla sina företag och sin befolkning genom viktiga beslut och kraftfulla satsningar på framtiden.

Landsbygden i Sverige är full av kommuner som gör stordåd i det tysta!