EU:s klimatmål kräver ökad tillväxt i skogarna

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Därefter ska en ny kommission tillsättas, som sedan tar fram ett nytt femårigt politiskt program.

Den framtida EU-politiken kommer ha stor påverkan på unionens medlemsländer. Vi som skogsbolag ser särskilt effekten av olika EU-initiativ för klimatet.

Det som påverkar skogsbruket allra mest är en ny förordning som innebär att Sverige ska nå 4 miljoner ton ökad kolsänka till år 2030.

En väg för att nå målet är att låta mer av skogen stå i stället för att bruka den. Skogens kolinbindning ökar nämligen på kort sikt av att låta mer skog stå, eftersom man vid skörd tar bort träd som binder in kol. På längre sikt ökar dock kolinbindningen av att skogen brukas, då växande träd tar upp mer koldioxid än färdigvuxna träd.

En annan väg för att nå målet är att bruka skogen hållbart och samtidigt satsa på att öka tillväxten, så att träden kan binda in mer kol. Några viktiga insatser är att använda gödsling mer, minska betesskadorna på träden och plantera förädlade plantor som kan växa bättre.

För Holmen är det självklart att den andra vägen – att bedriva ett hållbart skogsbruk inriktat mot hög tillväxt – är den kloka vägen att gå. På så vis kan kolinbindningen öka på både kort och lång sikt samtidigt som råvara från skogen kan användas i den gröna omställningen.

Skogen är nämligen långt mer än en kolsänka. En skog som brukas påverkar också klimatet positivt genom att träråvara kan ersätta fossiltunga material som plast, stål och betong. När vi bygger i trä lagras dessutom kolet i våra hus under lång tid.

I det sammanhanget är det relevant att EU nu också ska ta fram ett nytt klimatmål. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990. För att nå målet är det nödvändigt att använda skogens råvara till att ersätta fossiltunga material.

Hur EU-politiken påverkar svenskt skogsbruk kommer att ha stor betydelse också för invånarna i Dalarna. Om skogsnäringen kan bedriva ett aktivt skogsbruk skapas jobbtillfällen och möjlighet att bo, verka och trivas utanför storstadsregionerna.

Vår tids största utmaning är att stoppa klimatförändringarna. För att lyckas behöver vi bruka skogen mer, inte mindre.

Har du bestämt vem du ska lägga din röst på den 9 juni? Ta gärna reda på hur de kandidater du överväger att rösta på vill främja det svenska skogsbruket inom EU.