Dags att gå till beslut om Boda

Framtiden för skolorna i Svärdsjöbygden har varit uppe till diskussion vid flera tillfällen under de senaste åren.

Beslut har under året fattats om nedläggning av förskola och skola i Toftbyn. Parallellt med denna diskussion har förskola och skola i Boda diskuterats.

Efter diskussioner i nämnd och ett öppet möte på Liljan fattade Barn- och utbildningsnämnden i oktober beslut göra att en” översyn av strukturen av förskola och skola i Svärdsjö skolområde i syfte att utveckla de pedagogiska verksamheterna och öka rationalitet och effektivitet”.  Ett, i våra ögon, synnerligen luddigt beslut.

Detta skulle ha redovisats för nämnden i januari men har skjutits fram gång på gång. Vår förhoppning är att en redovisning kommer vid nämnden i april och att de tydliga frågeställningar vi lyft blir besvarade.

Vilka kostnader skulle en utökning av förskolan med en avdelning innebära? Vilka kostnader skulle en utökning av förskolan med en avdelning och ett bibehållande av F-3 innebära? Vilka kostnader skulle en utökning av förskolan med en avdelning och ett bibehållande av F-6 innebära? Vilken påverkan får respektive alternativ på nyttjandet av Svärdsjöskolan?

I samtliga alternativ vill vi se en kostnadsberäkning, inkluderande en anpassning till dagens krav på pedagogisk miljö.

Det är dags att ta ställning. Centerpartiet tror på en utveckling av både förskola och skola i Boda. Detta då siffrorna pekar på en positiv trend vad gäller antalet barn. Men självfallet ska vi nogsamt ta del av den redovisning som kommer innan vi tar slutlig ställning.