Malin Sigmundsson är ny skolchef i Skinnskattebergs kommun. Till vänster Klockarbergsskolan. Foto: Niklas Lindh/privat

Nye skolchefen hyllar kommunens skolor – högst gymnasiebehörighet i länet

Efter fem år som undervisningsråd på Skolverket börjar snart Malin Sigmundsson bli varm i kläderna på sitt nya jobb, som skolchef i Skinnskattebergs kommun. Och det är en kommun där skolverksamheten är lyckad och framgångsrik, enligt henne.

– Jag visste ju att det är en god kvalitet på skolan och förskolan i Skinnskattebergs kommun. Det hade jag sett i de nationella uppföljningarna. Och det som jag ser nu när jag har varit på plats i sju veckor och gjort verksamhetsbesök – det är att det är en verksamhet av väldigt god kvalitet.

Vad är det då som du har sett?

– Det är dels de faktiska resultaten – att vi har 89,7 procents behörighet till gymnasiet, och det placerar oss på första plats i Västmanlands län. Det är ju ett resultat som talar för sig självt.

– Sen när jag träffar mina rektorer så är de utbildade, väldigt erfarna, de kan presentera systematiskt kvalitetsarbete som jag ser håller ihop. Så det är jätteroligt att se.

Malin Sigmundsson har jobbat inom ett uppdrag från regeringen som innebär att man stöttar kommuner och huvudmän som har extra svåra förutsättningar. Därmed har hon en god bild av skol-Sverige som helhet, och tycker att hon på goda grunder kan hylla den skolkommun som hon kom till för sju veckor sedan.

Fakta visar på bra skola

I Skinnskattebergs kommun är det inte bara den jämförelsevis höga gymnasiebehörigheten och kompetenta rektorer som visar på en väl fungerande skola, enligt Malin Sigmundsson, utan även flera andra faktorer.

– Jag har tittat på uppföljningar som har gjorts, och ser att de som är anställda inom barn- och utbildning är väldigt nöjda. Det blir höga index på de värdena, och det säger ganska mycket.

– Likadant med eleverna. Skolinspektionen gör ju sina skolenkäter där både skolelever, vårdnadshavare och personal får svara, och där är det höga siffror. Man är generellt uppe på mellan åtta och nio på en tiogradig skala. Så har det sett ut åtminstone fem år tillbaka i tiden. Och det blir ju en signal för mig.

Men det vilar hela tiden utmaningar runt hörnet som man behöver jobba med, konstaterar den nye skolchefen.

– Ja det är alltid det här med kompetensförsörjningen, att ha behöriga lärare i varenda ämne. Vi har en helt okej behörighetsgrad, men man behöver alltid jobba med att ha rätt person på rätt plats. Det är en utmaning som är likadan i hela riket.

Invånarantalet minskar

Skinnskattebergs kommun har i likhet med samtliga västmanländska kommuner, bortsett från Västerås, en vikande befolkningstrend enligt årssiffrorna för 2023. Skinnskattebergs kommun är nu nere på 4348 invånare – en minskning med 54 personer på ett år. Malin Sigmundsson är dock själv på väg att flytta till Skinnskattebergs kommun. Frågan är dock hur vikande befolkningssiffror påverkar skol- och förskoleverksamheten med färre barn?

– Vi håller på med budgetarbetet nu och självklart följer vi barngrupperna, de som kommer in i förskolan, hur det ser ut framöver. I dagsläget ser vi inga såna nedskärningar som är planerade i budgeten.

Att stärka varumärket

Framöver ska Malin Sigmundsson jobba med Skinnskatteberg som en attraktiv skolkommun, för att stärka det varumärket och få fler att välja just Skinnskatteberg framför andra kommuner.

– Ja vi har ju elever i ytterkantsområdena, mot Kolsva till exempel, där vårdnadshavare väljer att sätta sina barn i skolor i Köpings kommun exempelvis. Och jag har ett uppdrag att skapa så bra förutsättningar för medarbetare och ytterst för barn och elever, så att om man bor i Skinnskattebergs kommun så ska man välja att gå i skola här.

Men det kan ju vara längre avstånd…?

– Ja det kan ju skilja något i pendlingsavstånd men vi ska ha så god kvalitet att de som bor i kommunen ska se det som naturligt att välja skola i den kommun som man bor i.

Om man tittar något år framåt – vad skulle Du vilja att ni jobbar lite extra med i Skinnskattebergs kommun?

– Att skapa så bra förutsättningar som det bara går för förskolebarnen i förskolan, och eleverna i grundskolan i Skinnskatteberg. Och vi ska jobba ytterligare med det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar om att man skapar trygghet i organisationerna, att bygga strukturer så man vet när och var saker och ting ska göras.

– Det vet man redan idag, men jag kan se att jag kan bidra till att vi skapar en ännu tydligare röd tråd mellan förskolan och skolan. Vi kan alltid förfina i alla delar och ytterst så har jag alltid barnens och elevernas perspektiv.