Finns det fler syndare än Think Pink?

Strax före nyår väcktes ett nödvändigt och av många efterlängtat åtal mot 11 personer i den dramatiska historia där en porrstjärna som företagsledare ställt sig i spetsen för en osannolik miljöskandal med farligt bygg- och rivningsavfall som direkt berör åtminstone 21 platser i 15 kommuner i Mellansverige. Frågan är dock om den juridiska prövningen enbart ska koncentreras till företaget Think Pink eller om den borde utökas till fler berörda intressenter eller möjliga syndare?

Tack vare inte minst TV4:s hedervärda nyhetsredaktion, som följt upp problemen under mycket lång tid, började äntligen rättsmaskineriet att agera i ett ärende som borde varit ett akutfall redan åtskilliga år tillbaka i tiden. Det aktuella företaget skulle inte ha kunnat fullfölja skandalen om inte olika markägare gått med på att ta emot det synnerligen farliga avfallet – oavsett om avsikten var att få använda platserna för en mellanlagring eller mer långsiktig deponi.

Vi vet idag att många medborgare i de 15 kommunerna uppmärksammat sina kommuner på riskerna med avfallet och dess vårdslösa hantering. Att döma av de senfärdiga eller helt uteblivna lokala insatserna för att lösa problemen har flera kommuner uppenbarligen inte agerat som om det gällde samhällsfarlig verksamhet. De har inte heller vänt sig direkt till sin länsstyrelse eller Naturvårdsverket för att få praktisk och finansiell akuthjälp. Några kommuner har dessutom fått nej på ansökningar om pengar från bland annat Naturvårdsverket.

När den kolossala omfattningen av miljöskandalen blev känd för ett antal år sedan borde flera statliga organ som Naturvårdsverket och regeringen utan fördröjning ha kommit till främst kommunernas hjälp.

Först i slutet av förra året kom Think Pink-fallet in i rättsprocessen men de praktiska insatserna för att så snabbt som möjligt lösa problemen återstår i många av de 21 fallen.

Det som nu är helt klart är enligt min mening att den juridiska och sakliga granskningen av detta sorgliga ärende bör utvidgas till markägarnas ansvar och handlande samt kommunernas och de statliga myndigheternas inklusive skilda regeringars faktiska insatser i olika skeden.

Detta är nödvändigt för att undvika en ny Think Pink-skandal!