Kommunen får kritik i rapporten på en lång rad punkter. Foto: Niklas Lindh
Underhållsarbetet av VA-systemet är kraftigt eftersatt konstateras det i rapporten. Foto: Mostphotos (arkiv)
Christopher Åberg är tillförordnad VA- och fastighetschef i kommunen. Foto: Skinnskattebergs kommun

Så dåligt underhålls VA-nätet i kommunen

Ett åldersstiget VA-system, mycket stora läckage av vatten samt en bristande nivå av underhålls- och förnyelsearbete av systemet. Det är några av de allvarliga slutsatserna i en extern granskningsrapport av VA-nätet och dricksvattenförsörjningen i Skinnskattebergs kommun som nu är klar.

Det är företaget KPMG som fick i uppdrag av kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun att granska kommunens rutiner när det gäller dricksvattenförsörjningen samt hur rutinerna ser ut när det gäller underhåll av VA-anläggningarna. Och slutsatserna i rapporten är att det krävs en lång rad åtgärder för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet och att det är anmärkningsvärt stora läckage av vatten från det åldersstigna systemet.

Delar av ledningsnätet anlades under 1950-talet och andra delar på 1970-talet. Och att underhållet av systemet har varit undermåligt har fått till följd att vattenläckagen är mycket stora med ett onormalt högt vattenuttag. Men var det läcker är svårt att veta då sandjordarna som omger VA-nätet, framför allt kring Riddarhyttan, har en sådan dräneringsförmåga att man inte utifrån kan se några vattenansamlingar.

– Jag välkomnar rapporten för nu får ju vi ett underlag som ligger till grund till vårt fortsatta arbete. Nu har vi något att utgå från, säger Christopher Åberg som är tillförordnad VA- och fastighetschef i kommunen.

Ännu fler brister

I kommunen finns det fyra olika reningsverk och två vattenverk där ”förnyelsebehov föreligger” kopplat till flera anläggningar. Utredarna pekar särskilt på läckage i vattenbassänger och att reningsverket i Färna behöver byggas ut för att motsvara nuvarande volym.

Rapporten ger också kommunen kritik på flera punkter när det gäller underhållsarbete av VA-systemen. KPMG slår fast att det inte finns ändamålsenliga beslutsunderlag för underhållsarbetet. Det saknas även dokumentation både när det gäller det kortsiktiga och långsiktiga underhållsarbetet. Och KPMG konstaterar att när det gäller kommunens sätt att prioritera vilka underhållsarbeten som ska genomföras, så görs inte det på ändamålsenliga grunder.

Fundamentalt dokument saknas

Det visar sig också i rapporten att Skinnskattebergs kommun helt och hållet saknar en så kallad ”nödvattenplan” – något som enligt KPMG är ett fundamentalt dokument att utgå från vid akuta kriser och långvariga avbrott. Ett sådant dokument bör nu tas fram av kommunen, enligt granskningen.

– Det är över lag förväntade brister som kommer fram i rapporten. Och det är mycket som borde ha varit på plats för flera år sedan. Nu är det upp till oss i förvaltningen att komma med åtgärdsförslag och presentera det för politiken så de har ett bra underlag att ta beslut för åtgärder, säger Christopher Åberg.

I slutet av KPMG:s rapport, i den samlade bedömningen, slår utredarna fast att kommunens underhåll av VA-anläggningar inte är ändamålsenlig och att det endast delvis finns säkra och tillförlitliga rutiner för dricksvattenförsörjningen. Man konstaterar vidare att VA-systemet är föråldrat och att värdet på anläggningen minskar ytterligare som en konsekvens av eftersatt underhålls- och förnyelsearbete.

VA-taxan kraftigt höjd

KPMG avslutar rapporten med att ge en lång rad rekommendationer till hur kommunen ska jobba vidare med att hantera alla brister och utmaningar.

Christopher Åberg konstaterar att VA-delen finansieras via VA-taxor och från årsskiftet höjdes VA-taxan i kommunen med 25 procent. Tidigare har kommunen tagit ut en schablonavgift för VA-kostnader men under fjolåret påbörjades arbetet med att installera nya digitala vattenmätare med fjärravläsning. Dessa sätts i flerbostadshus och hos företag och i förlängningen ska vattenmätare även installeras i villor.