Så blev det av partiernas löften ett år efter valet

Landsbygden har onekligen varit i fokus under den senaste valrörelsen och i de politiska debatterna tiden därefter. Löftena har varit talrika och ambitiösa. Detta har skapat stora förväntningar om en helt annan politik än tidigare. Vad har hänt i verkligheten ett år efter valet?

Redan nu kan man se konturerna av vad alla dessa löften fick för konkreta uttryck. Regeringens budget visar vad Tidöpartierna vill åstadkomma och oppositionens fyra skuggbudgetar ger besked om vad de hade önskat göra i regeringsställning.

Regeringens färska budget säger inte så mycket om landsbygden mer än löften om vissa marginella subventioner av drivmedlen för olika fordon. Något särskilt eller nydanande landsbygdslyft i enlighet med vallöftena är svårt att upptäcka. Fokus är i stor utsträckning inriktat mot ett flertal smärre förbättringar av stöd till jord- och skogsbruket. Budgeten är som helhet påtagligt restriktiv mot nya satsningar.

Vad har i det läget oppositionen att komma med? Det stora oppositionspartiet (S) satsar i likhet med övriga partier utanför regeringen på väsentligt utökade statsbidrag till kommuner och regioner. Dessa miljarder behövs för att säkra skolans, vårdens och omsorgernas behov – för att åtminstone kunna behålla dagens kvaliteter. Här är oppositionen i stort beredd att få fram de miljarder som Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser som helt nödvändiga.

Dessa bidrag är mest betydelsefulla för landsbygdens många mindre kommuner och regionsjukvården i län med liten befolkning – främst i norra Sverige. I övrigt är inte heller oppositionens skuggbudgetar tecken på ett positivt paradigmskifte till landsbygdens fördel. Vänsterpartiets förslag om en enhetlig och samordnad biljett för kollektivtrafiken i hela landet efter populär tysk modell är dock ett intressant inslag.

Oppositionspartierna har i likhet med regeringen inriktat sig på relativt små förbättringar inom olika sektorer. Det känns som om den lågkonjunktur vi har i ekonomin och de höjda kostnaderna för hushåll och företag har dämpat samtliga partiers intresse och handlingskraft för att ge landsbygden en helt ny plattform för ett radikalt landsbygdslyft.

Politiska löften är således starkt konjunkturberoende!