Därför säger vi bestämt Nej till angiverilagen

Centerpartiet i Dalarna tar avstånd från att införa anmälningsplikt inom skola, vård- och omsorgsyrken (”angiverilagen”).

Personer som fått avslag på asylansökan i sista instans eller av andra skäl vistas i landet utan giltiga tillstånd ska lämna landet. Det är en viktig del av upprätthållandet av god samhällsordning och rättsstatens principer. Lika viktigt är att de olika uppdrag och roller som myndigheter har värnas och inte sammanblandas. Det finns uppenbar risk att en lag om anmälningsplikt krockar med såväl hälso- och sjukvårdslagens krav på vård med respekt för alla människors lika värde som lagar kring sekretess och tystnadsplikt.

Den hälso- och sjukvård, utbildning och omsorg som Dalarnas kommuner och regionen enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Barn omfattas av samma rättigheter till vård som de barn som är folkbokförda. Papperslösa vuxna har rätt till vård som inte kan anstå, exempelvis viss akutsjukvård. En eventuell anmälningsplikt kan, om den implementeras, innebära fara för liv och hälsa. Det riskerar att fördjupa problemen med så kallade ”skuggsamhällen”, där människor lever gömda och utan kontakt med det omgivande samhället.

Anmälningsplikten är också i konflikt med viktiga yrkesetiska principer. Vård ska ges efter behov, oavsett den vårdsökandes juridiska status. Lärare ska utbilda och rusta barnen för framtiden.

Detta har även Kommunal, Vårdförbundet, Vision, och samtliga SACO- förbund som är verksamma inom hälso- och sjukvården flaggat för. En eventuell anmälningsplikt med dess mycket svåra avväganden och etiska dilemman riskerar att ge en sämre arbetsmiljö och försvåra rekryteringen till välfärdsyrken.

Att säga att det än så länge bara är en utredning är att förenkla sitt försvar. Utredningen är en beställning på en politisk viljeinriktning, annars skulle inte detta uppdrag ges. Tidöpartierna hade med lätthet kunnat undvara dessa tjänstegrupper från utredningen. Men än är det inte för sent! Visst behöver det vara ordning och reda i migrationspolitiken men det ska inte lösas genom att vårdpersonal och pedagoger ägnar sig åt angiveri!