Vidsträckta myrmarker och gammelskog med stor artrikedom finns i området. Foto: Mostphotos
Koppången är mycket vackert oavsett årstid. ​​​​​​​ Foto: Björn Gustavsson
Det här är ofta ett paradis för skidåkare. Foto: Björn Gustavsson

Oenigt om Koppången: Nytt försök skapa nationalpark

Det högt belägna vildmarksområdet Koppången norr om Orsa – ett nästan 5 000 hektar stort naturreservat – har flera gånger utpekats som ett område värt att få nationalparksstatus. Men det är något som kommunen motsätter sig.

Orsa kommun har hittills sagt nej till Naturvårdsverkets förslag. Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Thalin (C) säger att kommunen vill att Koppången fortsatt ska vara naturreservat.

– Det finns inget stöd här för att förändra skyddet från naturreservat till nationalpark. Vi tycker att det räcker med det skydd som ett naturreservat innebär.

– Vid en eventuell ombildning till nationalpark finns det risk för att tillgängligheten till området försämras för exempelvis jakt. För många år sedan lyftes frågan med Naturvårdsverket; om de kunde garantera att tillgängligheten inte skulle försämras vid en nationalparksbildning. Men det kunde de inte.

Just lokalbefolkningens protester mot indragen jakt i området har utpekats som en viktig orsak till att nationalparksplanerna hittills gått i stöpet. Mikael Thalin hävdar dessutom att området skulle utsättas för ett högre besökstryck och därmed ökat slitage om det blev nationalpark.

Naturvårdsverket har svårt att förverkliga nationalparker där lokalbefolkning och lokalpolitiker motsätter sig projektet. Det var för övrigt bristen på lokalt stöd som gjorde att myndighetens försök att 2008 göra Koppången till nationalpark gick om intet.

Ger inte upp hoppet

Lennart Bratt, handläggare på länsstyrelsens enhet för naturskydd, bekräftar att området dock fortfarande finns med i den nationella nationalparksplanen.

– Det är ett område som har de värden som krävs för att avsättas som nationalpark och därför bör avsättas. Det är dock också tydligt att någon nationalpark inte kommer att bildas så länge kommunen motsätter sig detta. Tills vidare sker alltså inget i frågan, utan bollen ligger hos Orsa kommun.

Men på Naturvårdsverket har man inte gett upp hoppet: Koppången finns medtaget i Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan. Motiveringen mynnar i följande ord:

Koppångens myrkomplex hör till landets mest värdefulla våtmarker och dess naturskogar hyser rik biologisk mångfald. Området har stark vildmarkskaraktär, höga sceniska värden och erbjuder goda möjligheter till friluftsliv. Det tillhör en landskapstyp, bergkullslätt, som är svagt representerad i nationalparksnätet. Koppången är väl värt att inrättas som nationalpark.

Kan bli aktuellt framöver

Sandra Wennberg, projektedare på Naturvårdsverkets områdesskyddsenhet, säger att det i framtiden kan bli aktuellt att göra Koppången till nationalpark.

– Skälet till att arbetet med den långsiktiga nationalparksplanen inte har inletts är att andra områden prioriterades före. Förekomst av hot mot områdena var en av grundläggande prioriteringarna för det urval av områden som lyftes fram i genomförandeplanen, där Koppången inte är med.

Det cirka 5 000 hektar stora naturreservatet, som numera ingår i Natura 2 000 (EU:s närverk av skyddad natur), förvaltas av länsstyrelsen. Andreas Gällerspång är huvudförvaltare för både Koppången och andra reservat. Huvudsysslorna handlar om att prioritera vad som ska göras och att underlätta för naturbevakaren, Peter Ax, att utföra det praktiska arbetet.

– Vi har ett nära samarbete och diskuterar bland annat hur saker och ting ska utföras. Som reservatsförvaltare är min uppgift att så gott som möjligt utifrån de medel vi blir tilldelade att genomföra det som står i skötselplanerna för respektive skyddat område. Det innebär både åtgärder för att gynna friluftslivet och den biologiska mångfalden.

– Ur naturvårdssynpunkt har det knappast någon betydelse i dagsläget om Koppången blir nationalpark eller inte. Det är nog mer en fråga om att området i så fall blir mer attraktivt för turister.