Ansvarslöst av majoriteten i Falu kommun om besparingar på skolor och förskolor

Att föregå ett helhetsgrepp och lyfta ur Toftan och Liljan ur den skolstrukturutredning som ska presenteras i juni är ansvarslöst och riskerar skapa oro och otrygghet hos barn, föräldrar och personal!

I juni 2020 presenterades Skolstrukturutredning 2020-2030. En väl genomarbetad utredning som innehöll alla de parametrar som ligger till grund för hur framtidens skola ska se ut i vår kommun; och ett konkret förslag till framtida skolstruktur. Kring många av förslagen fanns det en politisk enighet, andra föranledde intensiva diskussioner bland såväl politiker som medborgare.

Den värld vi lever i förändras snabbt och i februari fattades beslut om att uppdatera skolstrukturutredningen, detta var samtliga partier överens om. Likaså att redovisning av uppdraget i sin helhet skulle ske senaste juni 2023.

Att ha en samlad skolstrukturutredning har haft ett stort värde för de beslut och prioriteringar som gjorts under förra mandatperioden. Att kunna fatta beslut utifrån en helhet istället för att rycka ut delar.

Majoriteten väljer nu att föregå utredningen och har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende nedläggning av förskolan Skogshyddan, förskolan Samuelsdal och avdelningen Kvarnvillan på förskolan Kvarnen. Vidare att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamhet i Förskolan Liljan samt Liljansskolan samt i förskolan Toftaäng samt Toftaskolan.

Vad gäller de sistnämnda rubriceras de underlag som presenterats som Nedläggning Liljansskolan respektive Nedläggning Toftaskolan.

Vi vänder oss mot att dessa förskolor och skolor särbehandlas och att man väljer att föregå den uppdaterade skolstrukturutredningen. Vad gäller Liljan och Toftaskolan vill vi ha en samlad diskussion kring förskolor och skolor i Svärdsjöområdet. Att som nu lägga delförslag skapar oro och ger en ryckighet som vare sig elever, vårdnadshavare eller personal mår bra av. Därför reserverade vi från Centerpartiet oss tillsammans med Mp, L, och Kd.