Grattis Vansbro till demokratibeslutet – så här kan ni ta nästa steg

Vansbro kommun ska inom kort ta ställning till den nya politiska majoritetens förslag om att återskapa kommunala nämnder i stället för att behålla en ordning med utskott i Kommunstyrelsen. Till nästa fullmäktige finns ett förslag om att låta en beredning ta fram ett slutligt förslag för beslut i höst. För alla som slår vakt om den kommunala demokratin är det mycket positivt att Vansbro är på väg att pröva detta steg för att stärka den lokala demokratin.

Demokratins grundskola är i mångt och mycket att medborgarna i varje del av landet via partierna får möjlighet att delta i kommunala beslut som gäller den gemensamma framtiden. Utan en väl fungerande demokratisk praxis i landets 290 kommuner och många lokala ideellt verksamma folkrörelser får demokratin ett alltför svagt fundament. Att stärka demokratin som föreslås i bland annat Vansbro har därför betydelse för hur stark demokratin i allmänhet kan göra sig gällande – även på riksnivå.

Idén att ta bort flera kommunala nämnder som exempelvis utbildnings- och byggnadsnämnden kom under 1990-talet när kommunstyrelserna i ett antal kommuner påstod att det skulle bli bättre beslut och kommunal ekonomi om makten centraliserades. Då inrättade man utskott i kommunstyrelsen med bland annat den effekten av oppositionen och medborgarna i allmänhet fick mycket svårare att följa ärenden och påverka besluten. Man förlorade även den bredare kunskap som nämnderna besatt.

När nu en kommun är på väg mot en breddad och fördjupad demokrati kan man med fördel även fundera över om man skulle kunna utveckla den lokala demokratin ännu ett steg.

En viktig anledning till sådana initiativ är ju bland annat att demokratin idag utsätts för nya hot och att en demokrati aldrig kan garanteras utan att en stor majoritet av medborgarna slår vakt om den – helst genom att delta aktivt i det lokala beslutsfattandet i kommuner och föreningar.

Ett sätt att ytterligare stödja den i den lokala miljön är att låta högstadier och gymnasier praktisera lokalt styre över sina egna verksamheter. En annan modell kan vara att vi på nytt prövar fler lokala styrelser för kommunala verksamheter, medborgardialoger av olika slag med mera. Tack för en inspirerande omvärdering av kommunstyret!