En helt galen elprispolitik

Under den kväll jag skriver denna ledartext sägs i nyheterna att Sverige exporterade mest el av alla EU-länder 2022 – 33 TWh (terawattimmar), som dessutom samtidigt var landets största elexport någonsin (enligt Naturvårdsverket). Intäkterna av exporten, där vindkraften står för en mycket stor och numera stigande andel, var 30 miljarder kronor!

Dessa miljarder ska inte förväxlas med de ytterligare miljarder som statliga Svenska Kraftnät får genom så kallade flaskhalsintäkter. De uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Dessa miljarder beräknas uppgå till 65-70 under 2022.

Att många blivit extra chockade när de nyligen fått sina elräkningar är mer än förståeligt! Hushåll och företag i södra och mellersta Sverige har drabbats av de allra största elkostnaderna på grund av en pris- och konkurrensmodell som aldrig riktigt genomgått en kritisk prövning innan den sjösattes. Svenska politiker har varit passiva åskådare.

I ett läge med gigantiska överskott och vinster borde våra elräkningar till och med vara lägre än de nivåer vi under tidigare år uppfattat som normala. Nu blev det tvärtom och mycket tyder på att detta orimliga förhållande kommer att hålla i sig under en lång period framåt – såvida inte våra ledande politiker vågar tänka om och påverka främst EU att ändra sin modell för elprissättning!

Tidigare har svensk elproduktion och svenska elpriser varit en konkurrensfördel för svenska företag, inte minst på exportmarknaden. Nu har denna fördel försvunnit och de flesta av oss frågar säkert hur detta har kunnat inträffa? Konsekvenserna av modellens verkningar blir sannolikt tiotusentals färre jobb i Sverige och lägre disponibel inkomst hos hushåll och småföretag.

De flesta förklaringar till de höga elpriserna i Sverige har enligt ledande beslutsfattare bara handlat om kriget i Ukraina och Europas beroende av rysk energi, Tysklands nedmontering av sin kärnkraft, de höga gaspriserna, den starka inflationen och andra yttre faktorer.

Få, om någon, har analyserat och kritiserat modellen som sådan. Den är politiskt beslutad med elproducenterna som lobbyister. Resultatet är givet. Nu återstår: gör om och gör rätt!