Så stärker medborgarna själva demokratin!

Att demokratins former i Norden hyllas runt om i världen beror på flera omständigheter. Vi har en långt utvecklad decentralisering av medborgarnas direkta inflytande. De nordiska ländernas kommuner är många till antalet och har i jämförelse med andra länder relativt stora finansiella och materiella resurser. Den anställda personalen är välutbildad – i likhet med en stor majoritet av medborgarna – och lätt att samarbeta med. Jag skulle också vilja tillägga att vi har en stor mängd lokala banker i hela Norden som är en viktig grund för att finansiera en mångfald småföretag och lokala jobb.

Trots att vi kan glädja oss åt alla dessa fördelar ser vi som bor och arbetar i både städer och landsbygd att det är en hel del som vi både kan och måste förändra. Partiväsendet är viktigt men har på många håll förstelnat i former, organisation och arbetsmetoder. Detta ser vi bland annat i sjunkande medlemstal och få öppna möten med medborgarna mellan valrörelserna.

Särskilt små kommuner på landsbygden har under många år visat hur man kan förnya demokratin och stärka den lokala utvecklingen.

Till den positiva floran av demokratiförstärkande initiativ hör ungdomsstyrelser med egna budgetresurser, byalag som fungerar som lokal självstyrelse för olika välfärdstjänster, kommunbygderåd som arbetar som rådgivare till kommunernas styrelser, olika lokala kooperativa företag som skapat viktiga jobb inom välfärdssektorn och ökat den lokala servicen och en hel del annat. Positiva exempel finns i hela Norden.

Vi kan också komplettera med andra styresformer som stärker demokratin på alla nivåer och områden. Jag tänker på reformer som ger invånarna i skilda orter och kommundelar möjlighet att mer effektivt än idag påverka byggandet av bostäder, samlingslokaler, servicefunktioner och inte minst nya vägar. Att ge skolelever direkt inflytande över skolornas miljö och utveckling vore en viktig investering för demokratins framtid.

Partierna och fullmäktige borde ha regelbundna möten med invånarna även utanför centralorten och med fördel träffa de ideella rörelserna inför viktiga framtidsbeslut. Sätt i gång och testa nya former. Demokratin behöver ständigt granskas och stärkas!