Kan ideellt arbete påverka klimatkrisen?

När jag talar med yngre personer om hoten mot miljön och klimatkrisen möter jag nästan utan undantag djup pessimism. Dessvärre gäller det allt oftare också föräldrarna. De flesta tror att det redan ”är kört” – att vi passerat gränsen för att kunna vända utvecklingen. Rent vetenskapligt kan vi inte få något säkert svar på frågan men om människor i allmänhet håller på att ge upp inför klimatkrisen blir den dubbelt allvarlig!

När vi noterar havens nedsmutsning, minskad biologisk mångfald, de allt frekventare skogsbränderna på klotet och parallell torka och översvämningar i flera världsdelar finns det ju skäl att känna kollektiv frustration över de växande klimathoten. Det finns dock ett ökat antal ljuspunkter som ny energiteknik, vattensnåla odlingsmetoder och snabb utbyggnad av sol- och vindenergi i hela världen.

Som individ kan det kännas omöjligt att på allvar påverka den svåra miljö- och klimatkrisen. Inom landet har vi dock sedan lång tid tillbaka genom ett brett engagemang inom allehanda ideella, politiska och religiösa organisationer visat att när mänskor går samman kan man åstadkomma resultat långt över förväntningarna.

Tänk tanken att vi i varje by, tätort och kommun aktiverar oss – alla som kan – för att ta tag i viktiga resurs- och miljöfrågor som ett led i klimatkampen. Då skulle varje individ ihop med grannar och medlemmar kunna nå långt på vägen mot ett hållbart samhälle. Återvinning av användbart material kan organiseras lokalt. Sol- och vindenergisystem kan ordnas och finansieras i kooperativa och effektiva former. Gemensamma resor till service kan ordnas via en egenägd kvartersbuss.

Via inhämtning av nya fakta och lösningar kan föreningarna underlätta lösningar som effektiviserar och minskar energianvändningen och utsläppen av koldioxid. Positiva förändringar blir intressantare och enklare att göra om man inspirerar varandra till smarta lösningar. Det finns byar och orter som redan arbetar på det här sättet, där även barn och ungdomar är självklara deltagare, och dessa byars erfarenheter måste spridas.

Att börja en svår men viktig resa via smarta, lokala och gemensamma lösningar har Sverige haft stor nytta av i historien. Fortsätt den traditionen. Det brådskar!