Utmärkt sjukvård utan statlig styrning

Från min förra ledare om de statliga centralbyråkraternas heta önskan om att få överta en stor del av sjukvårdens styrning och finansiering från de folkvalda regionerna återkommer jag med förslag om en bättre sjukvård med bevarat folkligt inflytande.

Om vi minskar demokratin på sjukvårdens område, som ett stort statligt inflytande med all sannolikhet leder till, finns det risk för att den statliga apparaten också tar över ytterligare delar av demokratins arenor som andra viktiga regionala och kommunala frågor. Däremot finns det ju fortfarande fördelar med att staten, regionerna och kommunerna samarbetar för att nå bra helhetslösningar.

När DN-debattörerna som citerades i min förra ledare (14:e juli) argumenterade för stort statligt inflytande över sjukvården handlade det främst om att få till stånd en bättre samverkan mellan regionerna och sjukvårdens olika verksamheter. Redan idag finns dock en aktiv strävan att förbättra resursanvändning och sjukvårdens resultat.

I exempelvis Mellansverige har vi två universitetssjukhus (Örebro och Uppsala) som tar hand om nästan all specialistvård för sju omgivande regioner. Socialstyrelsen har tillsammans med regionerna ansvar för att särskilt krävande specialistvård ordnas på ett eller ett par region-/universitetssjukhus i landet. Därutöver samordnas regionernas sjukvårdsarbete inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) i syfte att skapa bra samverkan kring bland annat all sjukhusvård.

Min prioritering är att stärka det samarbetet istället för att slå sönder det folkliga inflytandet och låta byråkraterna ta över. Men det finns mer att göra. Utbyggda och fler lokala vårdcentraler på fler orter behövs för att minska köerna vid akutsjukhusen.

Fler specialister på vårdcentralerna skapar attraktivare jobb och mer bekväm närsjukvård. Jobben kan bli än attraktivare med möjlighet till lokal forskning för de anställda. Nya mobila team kan fånga in mindre orter på landsbygden där många äldre och mindre rörliga personer kan få suverän service.

Om sådana lösningar skapas ökar chanserna att ersätta det otrygga och kostsamma stafettläkarsystemet. Om vi dessutom rättvist fördelar statsbidragen till regionerna får vi den sjukvård medborgarna önskar!