Regeringens förda skogs- och energipolitik hotar utvecklingen av skogssektorn

Sveriges skogsnäring har under lång tid skapat allt värdefullare produkter, värnat de arter som lever i skogen och ökat skogarnas virkesförråd. Sverige är ett föregångsland i de här avseendena, men regeringens politik har gått från stöttande till underminerande.

Tillväxten i skogarna är 25 procent större än avverkningen och därför har skogarna ett nettoupptag på över 40 miljoner ton koldioxid per år. Detta är tack vare att skogsägare under mycket lång tid har planterat och skött växtliga ungskogar. Staten har stöttat med information, bidrag och stabila regelverk. Skogsägare har därmed vågat lägga tid och pengar på god skötsel. 

En annan förutsättning för skogsskötseln är en stark industri. Såväl sågverk som massa/pappersindustri behövs. Massaindustrin köper klent virke från skogsägarna och flis från sågverken och höjer därmed deras lönsamhet. Nu minskar dock efterfrågan på tryckpapper, så nya produkter behövs. Sverige kan bidra till EU:s miljö- och klimatarbete genom att ersätta en del av dagens fossilbaserade plaster, bränslen och textilier med produkter från massaindustrin. S-MP-regeringen har drivit en politik som gör framtida tillgång på virke och el osäker, något som inte gör det lättare att intressera investerare.

Regeringen och Naturvårdsverket har rapporterat övervägande negativt om vårt skogsbruk till EU, exempelvis med kraftig underrapportering av arealen skyddad skog. EU förhåller sig därför nu mer kritiskt mot svenskt skogsbruk än mot jämförbara länders. Trots att regeringen har varit drivande i arbetet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar, verkar nu svensk skogsskötsel inte komma att innefattas.

Lika allvarlig är regeringens katastrofala energipolitik. Fyra reaktorer har lagts ned efter maktskiftet 2014, två av dem dessutom av statligt majoritetsägda Vattenfall och industrins elförsörjning blir därmed allt osäkrare och dyrare. Ett oväntat erkännande kom i en TV-intervju 16 januari då energiminister Farmanbar underströk vikten av att inte avveckla kärnkraft i förtid – alltså just det som regeringen har gjort. Det är möjligt att Farmanbar här ville visa på en ny riktning i politiken efter att Miljöpartiet lämnat regeringen.  

Vi och säkert många anställda i skogssektorn, liksom landsbygdsbor, jordbrukare och skogsägare, väntar på besked om hur den socialdemokratiska regeringen avser att värna skogsskötseln, landsbygdens arbetstillfällen i skogssektorn, samt säkra billig och säker el till industrin i hela landet.