Att bo, leva och kunna verka i hela Dalarna

Dalasamverkans motto är ”Vi mår bra – i hela Dalarna”. Förutom en god hälsa ska det också gå att bo och leva i hela Dalarna.

Debatten om att ”Hela Sverige ska leva” har pågått i flera decennier. Pandemin verkar dessutom ha medfört en ny grön våg, där storstadsbor väljer bort trängsel, bilköer och stress till förmån för ett liv närmare naturen och tryggheten. Tack vare det ”digitala språnget” som pandemin också medförde har möjligheten att starta och driva företag förbättrats ytterligare, även i glesbygd.

I budgeten för 2022 satsar Dalasamverkan totalt 6 miljoner kronor för att skapa fler arbetstillfällen och utveckling. Detta är den största ekonomiska satsningen på regional utveckling sedan övergången från landsting till region våren 2019. Fem miljoner kronor ges till de regionala aktörer som stöttar innovativa företag och sätter fokus på klimatneutrala lösningar. För att få mer långsiktiga planeringsförutsättningar och slippa betungande administration kopplat till projektansökningar, behöver regionala aktörer en stadig finansiell grund.

Den sista miljonen går till att stärka kompetensen kring regionens infrastruktur. Dalarna är ett exportlän och dalaföretagen verkar ofta på en global marknad. De behöver en fungerande fysisk och digital infrastruktur. Det ska finnas goda förutsättningar att transportera varor och tjänster på ett grönt sätt och ha fungerande bredband som underlättar för företagande och en bra infrastruktur för godstransporter. Bättre vägar och förbindelser med tåg och flyg gynnar också pendlare, liksom den växande turismen inom besöksnäringen.

Av den nyligen släppta Nationella planen för infrastruktur hade Dalarna önskat mer gällande länets vägar. Regionen kommer att ge sin syn på infrastrukturen innan beslut fattas av regeringen sommaren 2022.

Bristen på rätt kompetens är en stor utmaning i Dalarna. För samtidigt som arbetslöshetssiffrorna permanent har lagt sig på en hög nivå råder brist på arbetskraft i många sektorer. Byggsektorn skriker efter arbetare, verkstadsindustrin har svårt att hitta rätt kompetens, besöksnäringen saknar servicepersonal och det offentliga lärare och vårdpersonal. Listan kan göras lång.

Dalasamverkan fortsätter arbetet för att yrkesutbildningar förläggs till Dalarna, som kan matcha behoven på arbetsmarknaden. Nu senast genom bildandet av ett Industriråd där akademin, näringslivet, facken och det offentliga finns med. Utmaningen är att locka unga till branscher där framtidsutsikterna är goda.

Energifrågan, hur vi löser den på ett klimatneutralt sätt är en ödesfråga. Sedan en lång tid driver nu Region Dalarna med aktörer ett Klimat- och energiråd för att driva dessa frågor. Tillsammans med bland annat Region Gävleborg har vi ökat intresset för Vätgasproduktion i våra län.

Civilsamhället, näringslivet, det offentliga och akademin kan tillsammans bidra till att Dalarna utvecklas än mer genom samverkan och samhandling.