Strandskyddet behöver ändras och bevaras!

Striden om det viktiga strandskyddets framtid pågår med intensiv hetta på båda huvudfronterna. De som vill luckra upp skyddet pekar på svårigheterna att få bygga fritids- och bostadshus i närheten av olika vatten på landsbygden. De som kämpar emot lättnader i lagen befarar att ett försämrat skydd blockerar många nya stränder med hus och staket och att allemansrätten raseras.

Exploateringen av stränderna kring storstäderna, där man fått (eller tagit!) rätt att bygga hus och bryggor vid många stränder, har blivit skräckexempel på vad som skulle kunna spridas fritt inom landet. Båda grupperna verkar vara överens om att inte riskera en sådan utveckling på landsbygden och vill t.o.m. skärpa strandskyddet där exploateringen av stränderna allvarligt skadat miljön – och allemansrätten. Därefter går meningarna isär.

I många delar av landsbygden är det svårt eller omöjligt att få bygga ett bostadshus närmare än 100 meter eller i vissa fall upp till 300 meter från stränderna. Områden eller kommuner med hundratals sjöar och ett antal vattendrag kan idag inte brukas för ett attraktivt och mycket efterlängtat boende till skillnad från vad som i praktiken erbjuds kring större tätorter landet runt.

Denna skillnad mellan stad och land är inte försvarbar. Boende med vattenkontakt eller vattenutsikt i någon form är något som landsbygden bör tillåta – men enligt min mening på tydliga villkor.

Den lösning jag ser framför mig – en lösning jag delar med många miljövänner – vore att låta kommunerna utse vissa sjöar och vattensystem där man tillåter bebyggelse med vattenutsikt under givna regler. I en medborgardiskuterad översiktsplan ges kommunerna rätt att tillåta bebyggelse nära stränder men med en fri zon på minst 30 meter från strandlinjen för att underlätta för djuren och friluftslivet att alltid fritt kunna röra sig i naturen.

Jag är nämligen övertygad om att en fri utsikt över sköna vattenmiljöer är huvudintresset och inte en blockering av tillgängligheten till våra allemansmiljöer.

Om man inte har ett välmotiverat och tydligt regelverk finns det uppenbara risker för att starka exploateringsföretag tar över viktig planering och byggverksamhet kring stränderna. Då blir alla förlorare!