Dalasamverkan satsar för att klara uppskjuten vård

Vi befinner oss nu mitt uppe i den tredje vågen av Corona-pandemin. Läget på intensivvårdsavdelningarna i Falun och Mora är mycket ansträngt. Belastningen på vården är jämförbar med situationen för ett år sedan. På Falu lasarett aktiverades i förra veckan krislägesavtalet för att hantera det stora antalet patienter som är i behov av IVA-vård.

Vården klarar av de tidskritiska, akuta operationerna. Samtidigt minskar operationsköerna efter att nästan uteslutande ha vuxit sedan våren 2020. Vårdpersonalen har gjort enastående insatser. De senaste månaderna har dessutom visat att operationsköerna kan betas av om arbetet sker på ett mer effektivt sätt. I förra veckan väntade 5311 patienter på anestesikrävande operation vilket är 16 färre än föregående vecka. 

Men detta är givetvis för många. Troligtvis lär köerna dessutom åter öka på grund av det hårda tryck som Corona-pandemin kommer medföra kommande veckor. 

På tisdagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger vi därför fram ”Plan för uppskjuten vård”. Syftet är att minska vårdköerna och öka produktiviteten och därmed tillgängligheten till vården.Dalasamverkan vill satsa 7,2 miljoner kronor över två år och därefter 2,7 miljoner kronor på en förstärkt ledningsorganisation, en utökad produktionsstab och analyskapacitet. Den förstärkta ledningsorganisation ska arbeta strategiskt och ha ett stort mandat att besluta om åtgärder som griper över hela hälso- och sjukvårdens organisation. Vårdlots involveras för bästa möjliga omhändertagande av patienterna.

Dalasamverkan tar därmed ett helhetsgrepp kring vården och ser över samtliga verksamheters kapacitet och patienternas behov. Vi tror på genomlysning, analys och uppföljning. I det fall resurser behöver tillföras ska det finnas möjlighet att göra det. Ordning på ekonomin är grunden för att kunna satsa resurser när och där det behövs. Vårdköerna har under en längre tid varit oacceptabelt långa, även innan pandemin. Det tänker vi förändra.