Så här kan 295 miljarder kronor användas istället

Alternativ till snabbtåg i söder

I en tidigare ledare gick jag igenom innehållet i den planerade satsningen på nya järnvägar i södra Sverige – järnvägar med snabbtåg som endast binder ihop de tre storstäderna och några orter utefter spåren. Till järnvägen hör också en stor statlig satsning på nya bostäder i de kommuner som får de nya snabbtågen. Att man samtidigt vill fullfölja utbyggnaden av Norrbotniabanan rubbar inte prioriteringen av storstäderna.

Tillsammans är de planerade investeringarna så gigantiska att de – om de förverkligas – skapar nya regionala klyftor mellan regionerna i hela landet. Det är ytterst anmärkningsvärt att frågorna inte diskuteras i åtminstone länen norr om Mälardalen. Har partierna inget att säga och varför är flertalet medier tysta?

Antag, som ett alternativ för Sverige, att staten, regionerna och kommunerna utanför storstadstriangeln – både i söder men mest i norr – säger nej till de vidlyftiga och illa motiverade snabbtågsatsningarna. Vad kan man i det läget göra för att minska de regionala klyftorna med hjälp av en rimlig bråkdel av den senaste aktualiserade tågbudgetkalkylen på 295 miljarder?

I länen norr om Mälardalen skulle man direkt kunna satsa på att omvandla Inlandsbanan till en modern järnväg för gods- och persontrafik där turismens behov av järnväg till fjällen uppfylls. Banan byggs upp på nytt mellan Mora och Kristinehamn. Den farliga Inlandsvägen E45 görs om till 2+1-väg med mötesseparering – kanske omvandlad till en ”Nordenväg” gemensamt ägd av Sverige och Norge.

Järnvägarna mellan Örebro och Oslo får dubbelspår i likhet med Borlänge-Uppsala. Atlantbanan mellan Gävle och Östersund/Trondheim ges hög standard för både gods- och persontransporter med tillgång till isfri hamn. Bråkdelen av de 295 miljarderna räcker också till att bygga bort bostadsbristen i samtliga 107 kommuner norr om Mälardalen.

För att utveckla arbetsmarknaden kan Högskolan Dalarna förädlas till universitet i samverkan med universiteten i Östersund och Trondheim kopplade till kvalificerade lokala lärcentra. Med en förstärkning från vattenkraftsvinsterna i norr räcker resurserna även till att stärka fjällnäringarna, utveckla en miljöanpassad skogsnäring och fossilfri energi. Varför inte ta detta tåg istället?