Upphävt strandskydd viktigt för ett framåt Dalarna!

Som ett resultat av Centerpartiets krav i januariavtalet kommer äntligen ett förslag med ambitionen att rätta till orimligheterna i nuvarande lagstiftning. Vem vill inte ha ett enklare regelsystem mer anpassat till lokala variationer? Vem vill inte att stränderna ska skyddas där det råder brist på stränder för människor och djurliv och vem tycker inte det är rimligt med större möjligheter att bygga strandnära där tillgången på stränder är god och konkurrensen om mark är liten? Frågan är om strandskyddsutredningen verkligen åstadkommer detta. 

Vid åtminstone två tillfällen tidigare har riksdagen beslutat om lättnader men vid tillämpningen har myndigheterna valt att tolka lagen alltför snävt och det önskade resultatet har uteblivit. 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd är titeln på den statliga strandskyddsutredningen och som helhet är intentionerna goda. Framförallt kommer ett upphävt strandskydd vid sjöar mindre än en hektar och åar/bäckar mindre än två meter att få stor positiv betydelse i vattenrika, glest befolkade områden som Dalarna. I övrigt är mycket som tidigare. 

De särskilda skälen som ska utgöra grund för dispens ska fungera som tidigare där skyddet gäller. Kommunen får möjlighet att upphäva strandskyddet i utpekade landsbygdsområden efter beslut av länsstyrelsen. Landsbygdsområden ska även kunna pekas ut i kommunens översiktsplan. Där ska förutom de sju (idag sex) särskilda skälen ytterligare tre skäl kunna åberopas vid dispensansökan. 

Det finns skäl att känna en viss oro över förslagen. Det är Länsstyrelsen som ska besluta om att upphäva strandskyddet om ett antal kriterier kan anses vara uppfyllda. De olika möjligheterna till avvikelser från grundregeln, kriterierna och de särskilda skälen ger knappast ett mer lättbegripligt regelverk. Det innebär också att det i slutänden blir upp till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket att tolka vad reglerna innebär. 

Vi ser en betydande risk att det blir svårt få igenom ett upphävande och att det fortsatt blir svårt att få dispens där sådan behövs. Skillnaderna mot idag blir små, samtidigt som regelverket blir mer svåröverskådligt. Vi tror det är nödvändigt att jobba vidare med förslagens konstruktion om man, utöver de små vattendragen, vill göra verklig skillnad för landsbygden.

I mycket beskrivs syftet med ändringarna utifrån behovet av utveckling på landsbygden. Det är ett viktigt skäl till att lagen behöver ändras. Men principiellt finns ett problem som inte får tappas bort -nämligen rådigheten om den egna marken. Det generella strandskyddet utgör ett förbud att använda sin mark på sätt man själv finner lämpligt, enbart av skälet att det ligger nära en strand. Alltför ofta tas ingen hänsyn till hur stor tillgången på stränder är i området. I många fall är det till och med lättare att bygga strandnära i starkt exploaterade områden. 

Dalarna är ett län med till stora delar gles bebyggelse och med många sjöar. När utredningen så småningom blir lag måste det vara säkerställt att det verkligen blir enklare att bygga nära vatten i dalarnas lands- och skogsbygder. 

Efter centerpartiets initiativ har vi genom januariavtalet  en historisk chans att förändra ett regelsystem som länge begränsat människors liv och drömmar samtidigt som landsbygdskommuner får en chans att använda de konkurrensfördelar deras geografi ger.

/ Jenny Drugge (C) ordförande Centerpartiet Dalarna, Hans Johansson (C), vice ordförande Centerpartiet Dalarna, Peter Helander (C), riksdagsledamot