Få trafikpoliser på Dalarnas vägar

Låt oss börja med lite hårda fakta. För fem år sedan fanns det 1 200 särskilda trafikpoliser i Sverige. Idag är den summan 250. I polisregion Bergslagen som inbegriperVärmlands län, Örebro län och Dalarnas län finns det endast 25 trafikpoliser. Spridda över polisregionens alla vägar, över årets alla dagar och dygnets alla timmar så säger det sig självt att fordonen på våra svenska vägar ser alldeles för lite av polisiär närvaro.

Under de senaste decennierna har godsmängderna på svenska vägar ökat markant och utan dessa transporter hade hela samhället stannat av. Den polisnärvaro som ska upprätthålla de omfattande regelverk som styr åkerierna är däremot närmast obefintlig.

Oavsett var i landet man befann sig var det svårt att undgå det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla. Stölden är förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition, men ur ett bredare perspektiv är händelsen också ännu ett bevis på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna.

Paradoxalt nog så är reglerna för att kunna bedriva åkeriverksamhet i Sverige omfattande och komplexa. Det finns krav på utbildning, kompetens och ekonomisk stabilitet för att få trafiktillstånd. Löpande ska planering och genomförande kunna granskas så att tillsynsmyndigheterna kan säkerställa att raster och körtid håller sig inom tillåtna värden. I grunden rimliga krav, men bara om de gäller alla.

Vi har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar. Det är i ljuset av det givetvis positivt att regeringen har satt upp ett mål att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till 2024. Detta måste dock också innebära fler närvarande och synliga trafikpoliser med god kunskap om hur en effektiv kontrollverksamhet ska bedrivas.

Utredningen som tillsatts med uppdraget att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen är välkommen. Vi förväntar oss åtgärder som främjar brottsbekämpningen, ökar trafiksäkerheten och ser till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i åkeribranschen. Samtidigt har vi inte råd att vänta och vi hoppas därför att alla berörda myndigheter gör allt de kan redan idag. Dialog med företagen i branschen är ett viktigt första steg. Sverige fick nyligen 52 000 skäl att agera, i Dalarna behövs inte ett enda till. 

/ Eva Cooper, regionchef, Företagarna Dalarna, Carina Ahlfeldt, regionchef, Sveriges Åkeriföretag region Mitt

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Regeringen bör erkänna älvdalska som ett språk

Regeringen bör snarast följa Europarådets uppmaning och erkänna älvdalska som landsdels- eller minoritetsspråk. Det skulle förbättra möjligheterna att bevara älvdalskan. Det skriver fjorton språkvetare i en debattartikel.

Vi anser att Sveriges regering bör följa Europarådets uppmaning från december 2020 och erkänna älvdalska som landsdels- eller minoritetsspråk enligt Europarådets konvention. Vår argumentation stöder sig i huvudsak på tre faktorer, nämligen det stora språkliga avståndet mellan svenska och älvdalska, älvdalskans de facto funktion som språk i Älvdalen i förening med en stark och allmänt omfattad önskan hos talarna att älvdalskan skall få leva vidare. Ett erkännande skulle inte minst ge barn med älvdalska som sitt förstaspråk möjligheten att förverkliga sin lagstadgade rätt att befästa och utveckla sitt språk.

Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk antogs 2000 i Sverige. Syftet med konventionen har varit att rätta till den språkliga situation som i årtionden rått i Europa, präglad av majoritetsspråken i nationalstaterna. Genom att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska erkändes som minoritetsspråk i Sverige har regeringen gjort slut på årtionden av språkligt osynliggörande och diskriminering av dessa språkgemenskaper. I flera europeiska länder har även språkliga varieteter som är besläktade med respektive majoritetsspråk erkänts genom konventionen, såsom karelskan i Finland och lågtyskan i Tyskland. I Sverige har en språklig varietet besläktad med finskan erkänts, nämligen meänkieli, men ännu ingen som är besläktad med svenskan. Detta är dock fullt möjligt i enlighet med konventionen.

Språkgränserna i Norden är ännu starkt präglade av gränserna mellan nationalstaterna. Danska, norska och svenska skulle teoretiskt sett kunna betraktas som ett enda språk och älvdalska som ett annat. Östen Dahl, professor emeritus i allmän språkvetenskap, som har undersökt likheterna mellan hundra centrala ord i olika språkliga varieteter, kom fram till att det var ett större lexikalt avstånd mellan svenska och älvdalska än mellan svenska, danska och norska. Älvdalskan skiljer sig också kraftigt från svenskan när det gäller uttal, ordböjning, satsstruktur och fraseologi. Vi anser således att älvdalskan väl uppfyller kriterierna i Europarådets konvention för att betraktas som språk i och med att den skiljer sig väsentligt från huvudspråket och dessutom har talats av hävd i ett avgränsat territorium.

Vi iakttar även att älvdalskan de facto fungerar som språk i dagens Älvdalen – den används på skyltar, i den dagliga kommunikationen, i hemmen, inom populärkulturen, i skolan och på förskolorna. Dessutom har älvdalskan kommit långt i sin standardiseringsprocess – en standardortografi föreligger och används av talarna, älvdalska läromedel, grammatik- och ordböcker finns tillgängliga och används flitigt. Vidare pågår ett språkligt revitaliseringsprojekt för älvdalskan, Wilum og bellum (’Vi vill och vi kan’), som tyvärr löper ut vid årsskiftet. Önskan att bevara älvdalskan och föra över språket till de kommande generationerna har en stark förankring i Älvdalen.

Rätten att få lära sig och utveckla sitt språk är en viktig mänsklig rättighet som är förankrad i den svenska språklagen, i barnkonventionen, som numera gäller som lag i Sverige, och i skollagen. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna nämns dessutom att ingen får diskrimineras på grund av sitt språk. I nuläget kan älvdalsktalande barn befästa och utveckla sitt språk i skolan genom det pågående revitaliseringsprojektet. Vi anser att staten bör säkerställa att barn med älvdalska som förstaspråk även efter årsskiftet ska få förverkliga sin lagstadgade rätt.

Älvdalens kommun gör sitt bästa för att stödja älvdalskans fortlevnad genom gott samarbete med Ulum Dalska, föreningen för älvdalskans bevarande, Allmänna arvsfonden och den akademiska världen. Även globalt har älvdalskan fått ett erkännande genom att den 2016 erhöll en språkkod av Internationella standardiseringsorganisationen. I december 2020 anslöt sig även Europarådets ministerråd till bedömningen att älvdalskan uppfyller kriterierna för att erkännas som språk enligt dess konvention. Med älvdalskan som ett erkänt landsdels- eller minoritetsspråk skulle staten kunna erbjuda älvdalsktalande barn resurser för att utveckla sitt språk och säkerställa språkets fortlevnad i framtiden.

Regeringens argument mot att erkänna älvdalska som språk stöder sig på ett betänkande från 1997 som innehåller generella yttranden om svenska folkmål och dialekter. Trots Europarådets uppmaningar till Sverige under de senaste 16 åren har regeringen ännu inte företagit en oberoende utredning av älvdalskans ställning och dess lämplighet att omfattas av Europarådets konvention. Utredningar rörande de fem nu erkända minoritetsspråken har företagits.

Språklig mångfald innebär även kulturell mångfald. Omvänt innebär förlusten av ett språk inte enbart en tragedi för dem som av hävd har talat språket, utan även att alternativa sätt att betrakta och kodifiera världen går förlorade. För talarna är språket en del av arvet och ett verktyg för att kunna upprätthålla och utveckla sina traditioner. Vidare knyter språket talarna till varandra, till den plats där språket talas och bidrar till att förstärka deras identitet. Detta gäller givetvis även dem som talar älvdalska.

Mot bakgrund av dessa faktorer vill vi uppmana Sveriges regering att snarast vidta de nödvändiga åtgärderna för att älvdalska ska kunna erkännas som språk och därmed ges det vederbörliga stöd och skydd den förtjänar.

Gerd Carling, docent i lingvistik vid Lunds universitet

Östen Dahl, professor emeritus i allmän språkvetenskap, Stockholms universitet

Lars Olof Delsing, professor i nordiska språk vid Lunds universitet

Piotr Garbacz, lektor i nordiska språk vid Oslo universitet

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Marit Julien, professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet

Guus Kroonen, professor i indoeuropeisk lingvistik vid Köpenhamns universitet

Tommaso Milani, professor i flerspråkighet vid Göteborgs universitet

Gunnar Nyström, dialektolog och före detta ordbokschef vid Institutet för språk och folkminnen

Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet

Henrik Rosenkvist, professor i svenska vid Göteborgs universitet

Yair Sapir, lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad

Lars Steensland, professor emeritus i slaviska språk vid Lunds universitet och författare av älvdalska ordböcker

Henrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet

Kvarnsvedens pappersbruk i likvidation?

Enligt STORA ENSOs ledning, är produktion av pappersmassa i Kvarnsveden inte längre lönsam på grund av lägre efterfrågan på papper.

Jag förmodar att Stora Ensos lokalerna i Kvarnsveden är hyfsade, har tillgång till skogsråvarasamt tekniker och kemister. Med viss ombyggnad och anpassning av lokalerna, vidareutbildning av personal, borde här finnas en exklusiv möjlighet att starta framtidens produktion av BIObränslen och övriga kemisk-tekniska produkter av skogsråvara.

Nu, STORA ENSO, har ni möjlighet att visa vad ni går för. Om ni är det stora, mäktiga ochduktiga skogsbolag ni alltid velat göra sken av.

Göran Hindefelt, fd skogsägare

Kommunalrådet i Skinnskatteberg: ”Det är rena rama lögner som sprids”

Med anledning av Bo Öbergs krav på min avgång och andra skrivelser, där jag utpekas som en person som kränker och trakasserar känner jag mig manad att ge min bild av det inträffade.

Först och främst, jag har aldrig någonsin försökt att stoppa utredningen. Jag har uttryckt min oro för en liten grupp anställdas arbetsmiljö. Jag har aldrig sagt något hatiskt eller att jag vill ha bort någon. Detta är rena rama lögner som Bo Öberg sprider. Skäms! 

För c:a 6 månader sedan presenterades en s.k. förstudie med sex anklagelsepunkter mot mig, varav en punkt var en brottsanklagelse. Det beslutades att man skulle låta revisionsfirman PWC göra en granskning av dessa punkter till en hög kostnad, något som utmynnade i en rapport som helt avvisar brottslighet och där jag även friskrivs från övriga fem anklagelser. Flera av punkterna innehåller dessutom rena felaktigheter och lögner.

Den inledande situationen ledde dock till att man i Fagerstaposten kunde läsa om att Skinnskattebergs kommunalråd var brottsmisstänkt, och när jag läste detta ville jag ge invånarna min förklaring till detta och skrev därför ett facebookinlägg med min bild av vad som hade hänt. Tyvärr ledde detta inlägg till en del opassande kommentarer vilket innebar att jag senare raderade detta inlägg.

Detta inlägg blev därefter en av punkterna i en anmälan mot mig där jag anklagas för att ha utövat kränkande särbehandling vid totalt nio tillfällen. En ny kostsam utredning görs, nu av Human & Heart, och när denna rapport nu är presenterad anser de att det inlägg jag gjorde på facebook anses vara kränkande, medan man inte anser att de övriga åtta punkterna var av den karaktären att de kan anses vara kränkande. 

Jag har alltså blivit anklagad på totalt sexton punkter och friats på femton av dessa. Jag beklagar mitt facebookinlägg som hade för avsikt att förklara hur jag kunnat hamna i den anmälan som gjorts, och jag tar till mig den slutsats utredarna gjort angående den händelsen.

Men att detta skulle göra mig till en mobbare anser jag vara en mycket grov benämning på det inträffade. Däremot kan jag intyga att jag känner mig kränkt av såväl förstudien med dess ogrundade anklagelser, listan med påstådda kränkningar och det efterspel som följt på detta i såväl tidningar som radio. Men istället för ytterligare utredningar anser jag att det är bättre att skattebetalarnas pengar går till det de är avsedda för, att utveckla kommunen och nu är det dags att jobba vidare med detta!

Det stora lurendrejeriet – Satsa inte på vindkraft!

”Vansinnigt med vindkraft i bl a Dalarna.”

Svar på professor Filip Johanssons debattartikel i Dalabygden 15 april.

Det verkar som om professorn inte vet skillnaden mellan elektrisk energi och effekt! Det lärde jag mina elever i åk 8. Att jämföra kärnkraft med vindkraft på det sätt professorn gör, är som att jämföra en välsmakande astrakan med ett halvruttet päron.

Kärnkraften producerar el på ett pålitligt sätt till ett lågt pris medan vindkraften levererar max 20% av installerad effekt under cirka 80% av tiden. Dessutom till en kostnad dubbelt så hög som kärnkraftens.

Skulle vi kräva av vindkraftleverantörerna att de skall leverera 90% av installerad effekt under säg 90% av tiden skulle det inte resas ett enda nytt vindkraftverk! Effektgarantin, förmodligen i form av gasturbiner, skulle bli alldeles för dyr.

Häri ligger det stora lurendrejeriet med att satsa på vindkraft. Man har ingen effektgaranti, och när vindkraften äntligen levererar så blir det stora svängningar i näten. Att bygga ny dyr överföringskapacitet som bara tas i bruk när det blåser är tokigt!

Det är hög tid att staten tar ett samlat grepp om elproduktionen i Sverige som man gjorde på 50- och 60-talet. Elförsörjning av ett land är alldeles för viktigt för att läggas ut på företag som lever i kvartalsekonomi och skall leverera ”snabba cash”. Det enda rimliga alternativet är ny kärnkraft i sydsverige, och detta kräver planering.

Fjärde generationens kärnkraft är klart intressant, men den är inte färdigutvecklad och kräver en startsträcka på 10-20 år. Till dess får tredje generationen göra jobbet. Nya verk kan sättas upp på cirka 5 år och kostar lika mycket som den planerade kraftledningen till södra Sverige.

Påpekas bör att ett vindkraftverk håller bara i cirka 20 år! Därefter måste det rivas och byggas nytt. Ett kärnkraftverk håller i 60 år. Det är med andra ord en helt vansinnig idé att tapetsera norra delarna av Sverige, och speciellt Dalarna, med vindkraftverk med därtill hörande stora miljöproblem som fågeldöd, påverkan på djurlivet, inskränkningar i folks friluftsliv och stora betongklumpar som kommer att ligga i marken i tusentals år.

Plats för nya kärnkraftreaktorer finns t.ex. i Ringhals eller Oskarshamn. Infrastruktur vad gäller ledningar är på plats. Varför tveka? Några klimathot och annat trams som sägs motivera vindkraftsatsning finns ju inte. Alla vädervariationer vi ser kan förklaras som naturliga. Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka trots att de mänskliga utsläppen minskar!

Håll Dalarna fritt från vindkraft! Det är dags att starta ett Dalaupproret 2.0 mot vindkraft, och göra som dalkarlarna gjorde med danskarna 1521: kör ner ”vindkraftmaffian” i Dalälven vid Brunnbäck!

Oppositionspolitiker i Skinnskatteberg: ”Kommunalrådet måste avgå!”

Skinnskattebergs kommun kan inte ha ett kommunalråd som mobbar/kränker anställda. 

Kommunalrådet har dessutom försökt påverka en pågående utredning bl.a. genom att säga till de som ska intervjuas ”att de inte behöver delta”. 

Kommunalrådet har genom sitt handlande gett kommunen oöverskådliga framtida skador.

Det bästa för Skinnskattebergs kommun är att kommunalrådet avgår. Först då kan kommunen vända blad och gå vidare.

Det är också beklämmande att Socialdemokratiska företrädare låtit sig styras av en fd revisionsordförande och även spridit dennes konspirationsteorier, osanningar och hat. Det har skapat onödig rädsla bland anställda.

Vi moderater vill slutligen tacka de tjänstemän som trots turbulensen klarat att agera sakligt och ta ansvar för både demokrati och förvaltning. Vår förhoppning är att kommunen aldrig mer ska landa in i en liknande situation.