Fudammen – numera bara ett minne

Textstorlek:

För 10 år sedan , fredagen den13 juni 2003 brast Fudammens fördämningar och därmed försvann vattenspegeln som gjort Fu till en vacker by. Numera ser man bara ett fult träsk, igenvuxet med sly och snårskog. En rännil vatten slingrar sig fram genom de miserabla resterna av dammanläggningen.
Dammen som har använts för driften av skvaltkvarnar och tullkvarnar har anor sedan mitten av 1800-talet. Enligt befintlig vattendom (AD38/1936) fick Gunnars Jon Jonsson tillstånd den 21 maj 1853 att anlägga en damm och en tullmjölkvarn där det tidigare hade funnits två skvaltkvarnar.
Kvarnen byggdes 1854-55 och den 1 december 1855 var den klar och blev skattlagd.
Den nuvarande kvarnen byggdes före sekelskiftet 1900 och den 1 dec 1895 bildades Fu Tullkvarn AB med Fudammen som reservoar. Kvarnen var i drift ända fram till 1983.
Olpers Karl Andersson ”Lis-Karl” ansvarade för driften vid kvarnen från 1953 till 1980 då han fyllde 80 år. Han efterträdde Viktor Eriksson vars far var den förste mjölnaren.
Det fanns ingen kvarn som kunde mala så bra kornmjöl för tunnbrödsbakning som Fu tullkvarn. Folk kom från Färnäs, Malung, Leksand och andra platser för att mala sitt korn. Folke Lidfors efterträdde vid några tillfällen som mjölnare 1980 och 1983 avslutades verksamheten helt.
Efter dammraset kom naturligtvis frågan upp om vad som skulle göras. Byborna och många andra ville förstås få tillbaka den vackra vattenspegeln som var ett viktigt karaktärsdrag för byn. Andra nackdelar med dammkatastrofen var att fastigheterna vid dammen och Fuån förlorade i marknadsvärde och grävda brunnar sinade. Våtmarker utefter Fuån reducerades och det resulterade i att färre fåglar häckar där.
Dammen hade visserligen ingen funktion för kvarn och sågverk längre, men den var ett kulturminnesmärke från tidigare verksamheter i byn.
Byggnadsantikvarien från Dalarnas museum besökte Fu 2004 och yttrade bland annat i en skrivelse (Dnr 87/04) följande: ”Dammen har givit förutsättningarna för bebyggelsen som finns norr om vägen och med sin 150-årig historia är den också den existerande bilden i människors medvetande. Utan dammen och dess luckor blir kvarnen med tillhörande byggnader svårförståeliga och utelämnade. Därför anser Dalarnas museum att dammen bör återuppbyggas. Det är viktigt att värna om de spår från kvarn-verksamheten som ännu finns bevarade, och som också bildar ryggraden i byn Fu.”
Kvarnbyggnaderna är kulturminnesmärkta. Varför inte dammen?

Foton är tagna av Arne Söderkvist

Mera info finns på http://www.fu-fudal.se/29836658