Vägfrågor splittrar bybor

I ett medborgarförslag vill skribenterna att kommunen tar över deras landsbygdsväg. Omöjligt svarar kommunen som inte har insyn i vägföreningarnas pengar. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Bybor vill att kommunen tar över deras väg. Omöjligt säger kommunen som inte har någon insyn hur vägföreningarna använder sina pengar.

Fastighetsägare längs enskilda vägar betalar en vägavgift som vanligtvis ligger mellan 600-1 000 kronor per år.
Två rättviksbor har reagerat på det här och menar att upplägget är orättvist.
I ett medborgarförslag skriver de att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl till annat.
Att kommuninvånare som är folkbokförda inom stadsplanerat område slipper betala vägavgifter strider mot likställighetsprincipen, menar de. Därför vill de att kommunen tar över ansvaret för vägföreningarna och bekostar vägunderhållet.
Har det förts några diskussioner kring det här?
– Vi har byggt mycket på fri vilja och det är många föreningar som ställer upp så att allt fungerar som det ska. En vägförening dör ut om ingen ställer upp och sköter vägarna eller engagerar sig i styrelsearbetet. Det är illa för samhället om det blir så, säger Ulf Haglund, vägingenjör Rättviks kommun.
Vad skulle hända då?
– Arbetet blir inte gjort, och kommunen kan inte ta över hur som helst. Vi måste behandla alla kommuninvånare lika. Tar vi över skötseln av en enskild väg lär vi ta över skötseln av alla vägar.
Att vägföreningarna styrs centralt kan ha sina fördelar. Tydliga och enhetliga direktiv gör att entreprenörer som plogar och sandar vet vad som gäller.
Haglund berättar att Rättvik inte har några speciella riktlinjer vad gäller vinterväghållning.
Orsa är ett exempel där man är tydliga med hur arbetet ska skötas. Snöröjningen ska påbörjas vid cirka tio centimeter snödjup vid lätt snö och vid tung, blöt snö vid cirka fem centimeter. Inga snövallar vid postlådor och ingen större mängd snö vid fastigheters infarter.
För vägföreningarna i Rättvik finns både kommunalt och statligt bidrag att söka.
För att bli beviljad kommunalt bidrag krävs att det finns minst två permanentboende efter en sträcka.
Bidraget innebär skattemedel, har kommunen någon insyn i föreningarna?
– Nej, det har vi inte. Det handlar om 60 föreningar och vi har ingen möjlighet att kontrollera hur de använder pengarna. Att närvara vid styrelsemöten och se att de sköter sig är en orimlighet, säger Ulf Haglund.
Emely Bakken