Metoo överraskar inte

Metoo har visat hur utbrett sexuella trakasserier är. Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Att metoo blivit så stort är inget som psykolog Ylva Axelson Fisk är förvånad över. Det finns förklaringar till varför vissa män med makt begår övergrepp och varför det kan vara svårt för kvinnor att säga ifrån.

Metoo-rörelsen växer och växer. I den ena yrkeskategorin efter den andra vittnar kvinnor om sexuella trakasserier och övergrepp från sina manliga medarbetare eller chefer. Från att många övergrepp tidigare tystats ned namnges nu förövare i media och får ta konsekvenserna för sina handlingar.
Det finns både kvinnor och män som tycker att metoo-rörelsen är något positivt, att trakasserierna och övergreppen äntligen lyfts fram i ljuset. Men ganska många är också skeptiska och menar att kvinnorna överdriver, enligt en undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av SVT.
Att metoo-rörelsen vuxit sig så stor och att det är så många kvinnor som skrivit under är inget som Axelson Fisk, psykolog på S:t Lukas Dalarna är särskilt förvånad över.
– Sexuella trakasserier och övergrepp är tyvärr väldigt vanligt och det finns ingen anledning att betvivla kvinnornas berättelser. Tvärtom är det väldigt viktigt att den som vågar berätta blir trodd och tagen på allvar. Det finns ofta skamkänslor som riskerar att fördjupas och förvärras om det som berättas bagatelliseras och ifrågasätts, säger hon.
Huvudsakligen har metoo handlat om män som förövare och kvinnor som offer, vilket kan förklaras på ojämlika maktförhållanden. De flesta som har makten är män och kvinnorna är i beroendeställning.
Vad det beror på att män begår övergrepp är svårt att säga, anser Ylva Axelson Fisk.
– Att vissa män tar sig den rättigheten kan exempelvis ligga i den manliga könsrollen, det vill säga hur en man tillåts vara.
Hon poängterar att alla män som får makt inte begår sexuella trakasserier och övergrepp. Men det kan vara en kombination av ett personligt fungerande och maktmissbruk.
– Det kan bero på dålig inlevelseförmåga för andra människor. En person med narcissistiska drag exempelvis kan istället vara så uppfylld med att bekräfta sig själv och tänker inte på hur hans handlingar kan upplevas av en annan människa, säger Axelson Fisk.
Det finns också förklaringar varför inte kvinnorna säger ifrån i högre utsträckning än de gör.
– För någon i beroendeställning kan det finnas en rädsla att bli bestraffad på något sätt, som att bli av med jobbet eller bli utfryst.
En annan orsak kan också vara att den som blir utsatt kan bli överrumplad. Eller känner skam och skuld.
– När offret känner skam kan hon bli oförmögen att känna andra känslor som ilska, vilket behövs för att kunna säga tydligt nej. Istället blir offret som förlamat och det är först efteråt som hon tänker vad som skulle ha sagts och gjorts, säger Ylva Axelson Fisk.
Otrygga anställningar och yrken där det ofta förekommer sådana kan vara ett problem. Då är den anställde mer beroende av den med makt, för att få vara kvar på arbetsplatsen exempelvis.
Ylva Axelson Fisk tror på en positiv effekt av metoo.
– Det är bra att frågan synliggjorts och att både kvinnor och män blivit medvetna om var gränserna går. Förövarna har fått veta vad som är och inte är okej och offren att man inte är ensam.
För att gå vidare efter metoo kan hon tänka sig många åtgärder. Allt från i förskolan till på arbetsplatser.
– Redan på förskolan ska barnen få veta att ingen har rätt att röra någon annans kropp om densamma inte vill det. Och i skolan ska det vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. På arbetsplatserna ska både arbetsgivare och fack uppmärksamma frågan.
Diskussioner behövs också på arbetsplatser, enligt Axelson Fisk.
– Vi kanske trott att spelreglerna är självklara men det behövs diskussioner om hur vi ska bete oss mot varandra. Men också vilka konsekvenser blir om reglerna överträds.
Alla har inte varit lika positiva till metoo, utan har istället ifrågasatt kvinnornas berättelser och menat att de varit överdrivna.
– Vi är inskolade i en könsmaktsordning där kvinnor traditionellt är underordnade män. Metoo-rörelsen hotar den ordningen och den typen av omvälvningar brukar inte vara välkomnade av dem som haft nytta av den rådande maktstrukturen. Den som har makt kan välja att inte lyssna på eller leva sig in i den underordnades situation. Därför finns det män som inte behövt respektera eller intressera sig för kvinnans perspektiv och upplevelser. Den ignoransen kan förstås leda till att man tror att erfarenheterna är överdrivna, säger Ylva Axelson Fisk.