Ställ krav på all vård

Textstorlek:

S-politikern och f.d. kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu,fick i mars 2015 regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster. I en debattartikel i Dagens Nyheter(18/3 2016) förklarade han att det ”finns ett tydligt behov av att reglera möjligheten till vinstuttag”. 

Det kan starkt ifråga-sättas om det är vinsterna i välfärdsföretagen som är huvudproblemet i svensk vård och omsorg. Om så vore fallet skulle vi ha levt i den bästa av världar innan konkurrensutsättning blev möjlig i början av 1990-talet.

Men icke så! Buttert bemötande, dålig tillgänglighet och en förmyndaraktig attityd gjorde att svenska folket ville kunna välja bland fler utförare när de behövde sjukvård eller omsorg.

Så blev det också i bred enighet över blockgränsen.

Motståndarna har siktat in sig på vinsterna i välfärds-företagen, eftersom man inte kunnat påvisa att kvaliteten för patienter och omsorgstagare generellt sett är sämre hos privata aktörer, inte heller att personalen skulle ha sämre villkor. En slutsats är att det inte är ägande- och drifts-formen som är det avgörande utan vilken kvalitet som i slut-änden åstadkoms.

En relevant frågeställning är hur privata aktörer kan göra vinst när de har samma ersättning per patient som den offentligeaktören vilken sällan får det att gå runt, trots fördelen av att inte kunna gå i konkurs.

Privata företag däremot kan med samma peng bedriva en verksamhet som är lika bra eller bättre än den offentliga och ändå få en slant över (=vinst).

Visst kan vinst sticka i ögonen, särskilt om ett företag vidtar åtgärder för att minimera skatten, exempelvis genom konton i skatteparadis. Bolag som utför uppdrag åt det offentliga och ersätts med allmänna medel ska ovillkorligen följa svensk lag. Numera är det praxis att kräva ordning och reda samt att skatter är betalda innan ett privat företag får kontrakt med stat, kommun eller landsting.

Rimliga krav ska ställas på verksamhet som tar hand om människor i en utsatt position: sjuka, gamla, funktions-hindrade, med flera. Aktörer som systematiskt fuskar eller grovt åsidosätter gällande regler bör inte få fortsätta att driva sådan verksamhet.

Men den principen måste även gälla offentliga aktörer! Likabehandlingsprincipen är en av EU:s grundläggande principer i konkurrens- och upphandlingssammanhang.

Regeringen bör passa sig för att dra undan mattan för de tusentals seriösa och duktiga välfärdsföretag som gör goda insatser i vården och som rimligen har rätt till vinstuttag.

Fokusera på kvaliteten och stäng av alla dåliga aktörer, offentliga som privata!

Bo Höglander