Enskilda tvingas betala

Villaägare kan tvingas betala flera hundra tusen kronor för kommunens gator. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​I Dalarna har hittills bara kommunerna Falun och Mora valt att lägga gatukostnader på enskilda. Ett nytt lagförslag skulle göra det lättare för kommuner i Sverige att ta ut avgifter på 100 000-tals kronor från villaägare, men det gäller inte längre.

Lena Södersten, jurist vid Villaägarnas Riksförbund, är glad över besked från bostadsminister Peter Eriksson (Mp) tidigare.

– Vi har frågat om han står bakom lagförslaget om en gatukostnadstaxa som förre bostadsministern Mehmet Kaplan lät Lantmäteriet ta fram en utredning om. Han svarade nej, kommunerna får inte införa sådana taxor, det blir ingen ändring i nuvarande plan- och byggnadslag, åtminstone inte inom en överskådlig framtid.

Villaägarna har kämpat länge mot så kallade uttag av gatukostnader. Gatukostnader innebär att kommuner kan lägga kostnaderna på enskilda villaägare när det ska byggas nya vägar, lekparker, och grönområden, istället för att ta ut det via skatten.

– Vi tycker att kostnader för gemensamma gator exempelvis ska betalas via skatten. Annars kan familjer råka mycket illa ut, när de som bor i en redan befintlig villa kan bli påtvingade en kostnad som de inte räknat med. Och det kan handla om riktigt stora kostnader på flera hundra tusen kronor, säger Södersten.

Möjligheten att ta ut gatukostnader har funnits länge i Sverige men det är knapp 40 kommuner av landets 290 som valt att göra det.

En av anledningarna till det, enligt Villaägarnas Riksförbund, är att det i dag finns ett samrådstvång. Kommunen måste samråda med berörda villaägare innan beslut om gatukostnader kan fattas och det kan bli en lång process.

Det nya lagförslaget som Villaägarnas Riksförbund nu kämpat emot innebär bland annat att samrådstvånget tas bort, för att förenkla för kommunerna att ta ut avgifter från villaägarna. Utan samråd skulle småhusägare lätt kunna bli överkörda, menar Villaägarnas Riksförbund.

I Dalarna är det enligt Villaägarnas undersökning från 2012, bara Falu kommun och Mora kommun som hittills använt sig av rätten att ta ut gatukostnader. I Falun svarar Karin Eliasson, exploateringsstrateg, Dalabygden bland annat att Falu kommun tillämpar de paragrafer i Plan- och bygglagen som ger kommunen möjlighet att ta ut kostnader för byggande av gator från de fastigheter som har nytta av dessa.

De fall som ställt till problem har varit i gamla fritidshusområden eller gamla glesare bebyggda villaområden med smala enkla grusvägar. Vid omvandling till tätare permanentboende har vägarna behövt byggas om till asfalterade bredare gator. Detta har inte skett sedan 1990 ungefär och det har inte sedan dess funnits sådana områden där det varit aktuellt.

I Mora svarar Janko Koen, gatuchef, att kommunen tagit ut gatukostnader genom att de räknas in i tomtpriserna för de som ska bygga nytt. De har inte tagit ut några kostnader från villaägare som redan bor i ett område.

I Villaägarnas undersökning svarade Hedemora kommun att de inte har tagit ut gatukostnader på enskilda men att de kunde tänka sig det i framtiden. Kommunalrådet Ulf Hansson svarade Dalabygden att uttag av gatukostnader inte var på agendan nu med C, V och S-styrelse denna mandatperiod.

Villaägare i hela Sverige som hittills varit i riskzonen i första hand är de som bor i sommarstugeområden som är på väg att bli områden med permanenta boenden runt storstäderna, där det är ett hårt tryck på bostadsmarknaden.

– Det är ofta människor som inte har de högsta inkomsterna så det kan slå väldigt hårt mot dem. Det förekommer att familjer måste sälja sitt hus och flytta. Men folk vill oftast inte berätta om sin situation, det tycker det är lite skämmigt, säger Lena Södersten.

Det blir alltså inga nya taxesystem men möjligheter för kommuner att ta ut gatukostnader finns fortfarande kvar.

– Politiker som gillar gatukostnader hävdar ofta att villaägarna ska vara med och betala för att värdet på villorna ökar, men huspriserna ökar inte för att man breddar och asfalterar vägarna utan det beror i så fall på att området förtätas och att det finna ett tryck på bostadsmarknaden, säger Södersten och fortsätter:

– Om gatukostnader ska vara tillåtet i framtiden räcker det inte med lösa påståenden om värdestegring utan det måste finnas en tydlig koppling mellan nytta och kostnad. Det kan man uppnå genom en lagändring där gatukostnader kopplas till att fastighetsägaren utnyttjar en tillkommande byggrätt, det vill säga bygger nytt eller bygger till.

Villaägarnas Riksförbund fortsätter kampen mot gatukostnader.

– Vi har frågat riksdagsledamöter bland annat från Dalarna om de står bakom taxan, men de vill inte ge klara besked, kanske för de vet att höga gatukostnader inte är populära bland villaägare. Men det är val om två år och då bör de krävas på besked, säger Lena Södersten.