Lyssna på landsbygdskommittén

Textstorlek:

I dag saknas en sammanhållen nationell politik för landsbygden som på ett tydligt sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som landsbygden står inför. Det konstaterade landsbygdskommittén i sitt delbetänkande i månadsskiftet mars/april. Man frestas utbrista: Det var ju det vi sa!

Klädsam självinsikt och kritik mot den förda storstadsfokuseringen kan skönjas delbetänkandet: ”Den hittills förda politiken, oavsett partifärg, har inte mäktat med att skapa de förutsättningar som krävs för att människor ska kunna bo, leva och driva företag på landsbygderna.”

Optimism finns också och landsbygdens potential och tillgångar lyfts fram. Bland annat slås det fast att landsbygden har stora värden eftersom en stor del av den svenska exportindustrin finns här, liksom platsbundna verksamheter i form av jord, skog och malm. Dess värden bidrar till tillväxt och välfärd i hela landet, något som landsbygdens vänner i och för sig länge pekat på och insett. Men det är ändå bra att det nu sägs från officiellt håll.

Ett konkret område som pekas ut rör tillgången till mobiltäckning och bredband. Detta är avgörande för att man ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter i hela landet, slår kommittén fast och menar att det är dags att gå vidare och inkludera landsbygderna i bredbandsmålen.

Regeringen uppmanas därför att formulera ett nytt mål om att hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet senast 2025. Utan högre ambitioner än 90 procent blir det omöjligt att hävda att hela Sverige ska leva, förkunnar parlamentarikerna i utredningen. Äntligen, för att använda Gert Fylkings berömda utrop. Måtte det inte enbart stanna vid vackra ord utan också bli konkret verklighet!

Som tidigare påpekats i denna spalt har staten dragit sig tillbaka från landsbygderna snabbare än vad befolkningen och näringslivet har gjort. Detta konstaterar nu även utredarna och menar att regeringen måste agera omgående. Sådant klingar som ljuv musik i öronen på en landsbygdsvän!  Både medborgarna och staten har mycket att tjäna på en hög statlig närvaro i hela landet. En statlig omlokalisering skulle kunna minska avståndet mellan förvaltning och medborgare och dessutom säkra kvalificerade arbetstillfällen i hela landet. Det är utredarnas uppfattning och den är inte svår att dela.

Utredningens delbetänkande inger hopp. Den har en bred parlamentarisk sammansättning och tonen i skrivningarna bådar gott inför slutbetänkandet som ska läggas fram i januari 2017. Nu ska tolv dialogmöten ordnas av kommittén runt om i landet under våren. Kanske kommer du som läsare att kunna ta del av referat från något av dem i denna tidnings spalter. Hur som helst lovar jag att återkomma i frågan.

Bo Höglander