Två nya naturreservat

Textstorlek:

Länsstyrelsen har beslutat om två nya naturreservat i Dalarna. Det är Täxberg strax utanför Mora och Bredåsen i Älvdalen. Båda skyddas för sina gamla skogar och unika arter.

 

Bredåsen, söder om Långfjället, är ett stort vildmarksområde precis på gränsen till Norge. Området består främst av en lågvuxen och riktigt gammal tallskog. Här finns en hel del döda träd som gynnar många andra djur och växter som är sällsynta i det brukade skogslandskapet. Marken ägs av Sveaskog.
Bredåsen är ett nygammalt reservatsbeslut. Naturreservatet bildades 2012 men upphävdes av regeringen då de ansåg att Länsstyrelsen Dalarna hade förbisett samernas rättigheter i området. Reservatets förskrifter har nu ändrats i samråd med samebyn som nu inte har några synpunkter på reservatsbildningen.
Täxberg i Mora består delvis av en gammal lövbränna som har sitt ursprung i en stor skogsbrand 1888. Reservatet domineras av äldre barrskog, mest tall, med ett bitvis stort inslag av björk, asp och andra lövträd. På sikt kommer skogen att naturvårdsbrännas för att gynna främst lövträden i området. Branden kommer även skapa variation genom att skada vissa träd och genom att andra träd dör.