Utvidgat strandskydd i Hedemora och Älvdalen?

Textstorlek:

Just nu ser Länsstyrelsen Dalarna över samtliga områden i länet som har ett utvidgat strandskydd med två kommuner i taget. Synpunkter på remissen ska lämnas till länsstyrelsen senast den 17 november.

 

Vid alla sjöar och vattendrag finns ett strandskydd på 100 meter. Vid behov kan strandskyddet utvidgas till 300 meter, enligt gällande lagstiftning. Efter den 31 december i år upphör samtliga nuvarande beslut på utvidgat strandskydd att gälla. Därmed ska nya beslut tas av länsstyrelsen, och de måste då motiveras i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser. Hedemora kommun har idag fem områden där beslut finns om utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen föreslår i remissen att fyra av dessa beslut ska fortsätta att gälla i och med de nya reglerna. Det rör sig om områden som har betydelse för friluftsliv, växt- och djurliv. I Älvdalens kommun finns två områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen föreslår att beslut ska fortsätta att gälla för ett av dessa områden. Vilka områdena är finns att läsa i remissen. Remissen finns även att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats. För att lämna synpunkter beträffande förslagen på strandskydd, vill länsstyrelsen ha in dem skriftligen senast den 17 november. Beslut kommer att fattas efter att remisstiden löpt ut.