Byggföretag ska sortera bättre

Textstorlek:

Byggsektorn kan bli bättre på att sortera och ta tillvara sitt avfall. Det menar Dalakommunernas miljökontor. Länets byggkontor ska se över hur företagen hanterar det avfall som uppstår vid rivningar och ombyggnationer, och vart det tar vägen.

– Särskilt viktigt ur miljösynpunkt är att det farliga avfallet som till exempel asbest, PCB, kvicksilver, freoner och el-avfall sorteras ut bättre, förklarar projektledare för kampanjen, miljöinspektör Jonas Eriksson, Falu kommun.

Byggsektorn i länet står årligen för ungefär en tredjedel av allt avfall som uppstår och en fjärdedel av allt farligt avfall. Byggandet har därför en stor miljöpåverkan och orsakar ungefär en sjättedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nya avfallsplanen för Sverige. EU:s direktiv är att återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall ska öka till minst 70 viktsprocent före år 2020.

– Idag är det cirka fyrtio procent av avfallet som inte sorteras på plats innan det går till deponi eller annan behandling. Det finns en stor potential inom länet för att öka återanvändningen av brukbart material innan det blivit avfall, till exempel tegelpannor, och bättre materialåtervinning, vilket ju också sparar pengar för företagen, berättar Jonas Eriksson.