Jakt i det ägosplittrade Dalarna

Textstorlek:

Dalarna är (ö)känt för sin bitvis stora ägosplittring som förstås har en historisk förklaring. Detta har också fått en återverkning i regelverket för viltvårdsområden.

Viltvårdsområden är en sammanslutning av fastigheter för att främja jakten och viltvården. En särskild lag reglerar detta. I lagen anges de majoritetskrav som krävs för att bilda dessa viltvårdsområden. På begäran av Länsstyrelsen i Dalarna gjordes i lagtexten ett undantag avseende majoritetskraven i områden som är starkt ägosplittrade. I normalfallet krävs vid bildande 80 procent majoritet både vad gäller antalet fastighetsägare och areal. I de kommuner eller delar av kommuner som är ägosplittrade enligt jordförvärvslagen och således kan komma att omarronderas är kravet på bildande av viltvårdsområden sänkt till 50 procent, detta avser både antalet markägare och areal.

I Dalarna finns en djupt rotad tradition att bedriva jakt gemensamt över ägogränserna. Det är således inte särskilt märkligt att det då finns mer än 180 viltvårdsområden i länet som tillsammans har en areal runt 1 miljon hektar.

I och med att det finns ett visst mått av tvång i bildandeprocessen kan det finnas fastighetsägare som anser sig inte vara nöjda med den jaktliga sammanslutningsformen men en mycket stor del av berörda fastighetsägare är mycket nöjda. Det går att bedriva en meningsfull jakt och många gånger höjs det jaktliga värdet på de enskilda fastigheterna.

I den pågående processen med fastighetsreglering i de så kallade omarronderingsområdena blir de befintliga viltvårdsområdena berörda till viss del men inte tillnärmelsevis så mycket som andra former av samverkan såsom till exempel jaktklubbar.

När en omarrondering har vunnit laga kraft inom ett område är i princip alla de överenskommelser som fanns mellan de tidigare fastighetsägarna och jaktklubben ogiltiga. Jaktklubben måste åter teckna nya avtal med samtliga fastighetsägare för att jaktklubben skall kunna fortsätta med sin verksamhet.

Däremot så består viltvårdsområdet även efter en omarrondering. Det som händer är att det blir nya medlemmar i och med att det blir nya fastigheter. Den olägenhet som kan uppstå är att viltvårdsområdets gränser klyver de nyutlagda fastigheterna. Detta kan åtgärdas genom att förändra viltvårdsområdet gräns så att berörda fastigheter antingen i sin helhet förläggs utanför eller innanför gränsen.

 

HANS JOHANSSON