Naturvårdsverket kan förlora kampen om viltet

Textstorlek:

Idag den 31 januari är det sista dagen för alla remissinstanser att lämna sina synpunkter till Regeringen avseende ett utredningsdelbetänkande som handlar om myndighetsansvaret över den svenska jakten.  Det är utredaren Håkan Larsson som på Regeringens uppdrag utrett frågan.

Idag är det som bekant Naturvårdsverket som i allt väsentligt har det nationella myndighetsansvaret avseende jakten. I utredningen föreslås att det bildas en ny viltmyndighet som då innebär att viltfrågorna skulle flyttas från Naturvårdsverket.

Varför detta ganska drastiska förslag från utredaren?

Håkan Larsson har förstås haft en omfattande dialog med olika berörda aktörer och framförallt så är det markägarnas och jägarnas organisationer som framfört kritik mot Naturvårdsverkets sätt att hantera de viltrelaterade frågorna. Kritiken har bland annat bestått i att Naturvårdsverket har haft väldigt svårt för att hantera frågorna utifrån ett förvaltande perspektiv utan det har i allt för hög grad handlat om bevarande. Även Naturvårdsverkets numera splittrade organisation avseende viltfrågorna har kritiserats av väldigt många och inte bara markägare och jägare.

Tittar vi i backspegeln till den tid Naturvårdsverket inrättades i slutet av 1960-talet och i sammanhanget fokuserar på våra vilda djur. Hur såg det ut då? Jo det var illa ställt med rovfåglarna, likaså de stora rovdjuren, sälbestånden och den svenska utterstammen. Kraftfulla åtgärder behövdes alltså för att förändra situationen.
Hur har det då gått? Jo Naturvårdsverket har varit exceptionellt framgångsrikt. Vi har mer rovfåglar, de stora rovdjursstammarna har kanske aldrig varit större i landet än vad de är i dagsläget och så vidare. Men stora stammar av exempelvis rovdjuren innebär också olika former av problem. Man kan inte ensidigt bevara utan att också förvalta och i begreppet förvaltning ingår också jakt som en viktig ingrediens.

Ett annat viktigt förslag som finns i utredningen är att den nya myndigheten också skulle få ett så kallat gynnandeuppdrag, alltså att se till att jakten utvecklas ytterligare som näring. Detta skulle kunna få positiva effekter för både landsbygd och stad på lite olika sätt.

Det är förstås ett stort steg för Regeringen att inrätta en ny myndighet men om det görs så skulle det med stor säkerhet stärka jakten i samhället och även långsiktigt vara positivt för viltbeståndet i Sverige.

 

Hans Johansson