Regeringen föreslår stärkt dammsäkerhet

Textstorlek:

Inför ett regelverk för att förebygga dammbrott i miljöbalken, och stärk tillsynen av dammsäkerheten. Det är huvuddragen i det förslag som regeringen beslutat överlämna till lagrådet för yttrande.

I den lagrådsremiss som regeringen nu beslutat om föreslås att de dammar som kommer omfattas av de nya reglerna ska klassificeras utifrån vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri i dessa skulle kunna bli. De aktuella dammarna ska klassificeras i klasserna a, b eller c, beroende på om ett haveri skulle leda till nationella, regionala eller lokala konsekvenser och störningar. Om ett dammhaveri kan medföra fara för människors liv ska dammen alltid klassificeras i antingen klass a eller b.

– Idag saknas det en samlad reglering av dammsäkerheten i Sverige. Samtidigt vet vi att redan mindre dammbrott kan få stora och mycket allvarliga konsekvenser, för människor, miljö, egendom och samhället som helhet. Därför föreslår regeringen nu en skärpt och samlad lagstiftning för att höja dammsäkerheten, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I Sverige finns det idag cirka 10 000 dammar, som vattenkraftsdammar, gruvdammar och slussar. Sammantaget bedöms att cirka 500 dammar ska omfattas av de nya reglerna. Av dessa kan cirka 25 dammanläggningar vara aktuella för klass a. I flertalet fall handlar det om vattenkraftdammar som ligger i den övre delen av de tio stora kraftverksälvarna. Dessa dammar ligger i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Värmlands och Västra Götalands län.

Även fortsättningsvis ska tillsynen utövas av länsstyrelsen och Affärsverket Svenska Kraftnät ska fortsatt svara för tillsynsvägledningen. För att garantera en hög dammsäkerhet föreslås att länsstyrelserna får en utökad möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att komma till rätta med dammsäkerhetsbrister.

De nya reglerna innebär också att en damminnehavare blir skyldig att upprätta en konsekvensutredning där en bedömning ska göras av de konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra. Utredningen ska ges till länsstyrelsen som utifrån den fattar beslut om dammsäkerhetsklass. Damminnehavare utför egen kontroll och vart tionde år ska damminnehavare genomföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.