Hela landsbygden måste med i nytt landsbygdsstöd

Textstorlek:

Regeringen uppfyller inte målet att landsbygdsstödet ska gå till effektiva miljöåtgärder och ökad sysselsättning. Den prioriterar i stället traditionellt jordbruksstöd.

Samtidigt kritiserar EU Sverige för att göra av med pengar snarare än att följa kvalitetsmål, skriver riksrevisorn Claes Norgren på DN debatt.

Ungefär 70–80 procent av landsbygdsprogrammets budget går till olika miljöåtgärder inom jordbruket. Programmet bidrar på många sätt till en större biologisk mångfald och genom minskat näringsläckage till en minskad övergödning av havet.

De största delarna av miljöstöden är dock generella arealbaserade ersättningar som betalas ut utan att någon gör en aktiv bedömning av en ansökans miljönytta. Det räcker med att uppfylla ett antal förutbestämda kriterier för att få ersättning. I vissa fall har detta lett till att miljöstöden blivit ineffektiva. Exempelvis används ungefär 500 miljoner kronor varje år till att ersätta jordbrukare för att odla vall, trots att vallodlingens miljönytta i stora delar av landet är ifrågasatt.

Ett av de viktigaste verktygen för att underlätta företagande och boende på landsbygden är landsbygdsprogrammet. Det finansieras av svenska staten och EU, och mellan 2007 och 2013 har den årliga budgeten legat på ungefär 5 miljarder kronor.

Nästa år börjar en ny sjuårig period av landsbygdsprogrammet. Centrala beslut om programmets framtid kommer inom kort att fattas av riksdag och regering. Det är enligt Riksrevisionen viktigt att programmet då anpassas för att möta hela landsbygdens behov och att myndigheterna utgår från programmets uttalade mål. Programmets miljöersättningar bör som helhet förändras så att de styrs mer mot att ge bästa möjliga effekt för miljön.

Arbetet med att nå potentiella målgrupper, även utanför jordbrukssektorn, måste dessutom prioriteras så att stöden kan göra nytta där de bäst behövs. Det är också viktigt att expertkompetensen inom olika myndigheter tas tillvara. På så vis kan programmet bidra till att avsatta medel användas där det gör bästa möjliga nytta för sysselsättning, miljö och landsbygdens utveckling.