Det verkar som om Tillväxtverket inte lever i Sverige

Textstorlek:

De ideella organisationerna i Dalarna har under mer än ett decennium tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner arbetat med program för att stärka landsbygdens kommersiella men även annan viktig service för hushåll och företag. Facit – servicen har ständigt krympt eller försvunnit trots stora ansträngningar för att i första hand rädda kvar befintliga verksamheter och i andra hand att skapa nya servicefunktioner. Parallellt har de statliga jobben och den statligt drivna servicen i form av post, polis, arbetsförmedling, SJ-transporter och annat gått samma väg.

Nu erbjuder det statliga Tillväxtverket ideella organisationer att för ännu en period fram till och med 2018 plocka fram fler serviceidéer i varje län och man frågar sig till vilken nytta ett sådant program skulle kunna bidra? Är det egentliga syftet att försöka hålla människor lugna och förväntansfulla trots en i stort negativ utveckling på landsbygden eller menar man att det denna gång finns resurser och entreprenörer som kan och önskar vända utvecklingen?

Under 2009 kom ett statligt utredningsförslag om att bygga ut och bevara den statliga servicen i hela landet genom att i varje kommun bygga upp ett servicecentrum där även kommuner och ideella organisationer skulle kunna samsas om ett brett serviceutbud. Nästan alla – kommunerna och organisationssverige – var positiva i sina remissvar utom några statliga verk som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Det senare räckte för att regeringen skulle lägga de uppskattade förslagen på hyllan och missmodet spred sig på nytt över landet. Visserligen fick vi en del resurser för att stödja byggandet av nya mackar när oljebolagen lagt ned de flesta stationerna på landsbygden men summan av denna service har ändå blivit betydligt färre mackar i ett län som Dalarna. Och antalet lanthandelsbutiker har fortsatt att rasa – i hela landet. Hundra butiker har slagit igen enbart i år! Och vad vill det statliga verket i detta läge att vi skall göra?

Nu säger Tillväxtverket i sina direktiv att vi på nytt skall analysera behovet av service trots att vi haft bättre kunskap om detta än alla andra i decennier. Vi behöver inte beskriva behoven på nytt – vi kräver praktiskt fungerande service även utanför storstäderna! Verket säger också att vi skall samordna servicen på landet men vi har ju allt mindre att samordna för varje år som går. Dessutom skall vi öka tillgängligheten till service. Hur detta skall gå till när banker, butiker och mackar lagts ned övergår min fantasi.

När jag läser Tillväxtverkets direktiv till Dalarnas kommuner och organisationer får jag ett intryck av att författarna till handlingarna aldrig vistats någon längre period utanför tullarna i storstan. Man kan ju inte heller bygga upp en service om infrastrukturen ständigt försämras, småföretagen inte får tillräckliga krediter och förutsättningar och hushållen allt färre jobb att välja mellan. När skall våra statliga organisationer börja ta landsbygdens människor på allvar?

 

Ronny Svensson